KURZ
068

Názov kurzu

SESTRA GDPR II. - Aplikácia kľúčových zásad GDPR nevyhnutých pre bezpečný postup sestry v praxi

Popis

V súvislosti s ochranou osobných údajov sa otvárajú aj otázky, či môže sestra pacientov oslovovať v čakárni menom a priezviskom, či pacient musí podpisovať súhlas so spracúvaním osobných údajov, aký je rozdiel medzi súhlasom so spracovaním osobných údajov a informovaným súhlasom, môže sestra s pacientom konzultovať zdravotný stav telefonicky alebo e-mailom, kto je vlastne zodpovedný za chyby. Častokrát zdravotníckych pracovníkov kontaktujú rodinní príslušníci pacientov v súvislosti s konzultáciou ich zdravotného stavu, prípadne ich kontaktujú televízne, rozhlasové média, aby sa vyjadrili ku kauzám, postupom v ambulanciách alebo nemocnici. Ešte bežnejšia je situácia, ak príde žiadosť o poskytnutie informácii zo súdu, orgánu činnom v trestnom konaní (napr. vyšetrovateľ, prokurátor). Rovnako sa na údaje o zdravotnom stave pacientov dopytujú príslušné úrady verejného zdravotníctva, úrady práce sociálnych veci a rodiny, poisťovne.

Cieľom tohto druhého kurzu zo série kurzov týkajúcich sa GDPR bude postupné zodpovedanie vyššie načrtnutých otázok a postúpenie oboznámenie sestier so základnými zásadami nového Nariadenia GDPR. V rámci každej zásady sa nachádzajú praktické príklady, s ktorými sa sestry môžu stretnúť v praxi spolu s odporúčaniami ako sa s nimi vysporiadať.

Zvládnete kurz

za 3 hodiny

Počet dosiahnutých kreditov

Kurz momentálne NIE JE kreditovaný v žiadnej komore.

Cieľová skupina

Kurz je určený sestrám, pôrodným asistentkám a praktickým sestrám.

Predpokladané vstupné vedomosti

Z hľadiska efektívneho absolvovania kurzu sa vyžadujú základy práce s počítačom a internetom.

Vzdelávacie ciele

Absolvovaním kurzu sa dozviete:

1. Aké zásady musia sestry pri práci s osobných údajmi dodržiavať

2. Praktické prepojenie zásad s praxou v zdravotníckom zariadení

3. Aké sú najbežnejšie účely spracovania osobných údajov v zdravotníckych zariadeniach

4. Na akých právnych základoch zvyčajne sestry spracúvajú osobné údaje pacientov

5. Ako správne vykonávať opravy v zdravotnej dokumentácii

6. Do kedy je potrebné uchovávať zdravotnú dokumentáciu

7. Môže sestra informovať blízkych o zdravotnom stave pacienta

8. Správne sprístupňovanie a poskytovanie osobných údajov pacientov

9. Kto je zodpovedný za dodržiavanie pravidiel ochrany osobných údajov