KURZ
024

Názov kurzu

Povinná mlčanlivosť v práci iného zdravotníckeho pracovníka

Popis

Čo si pod ochranou súkromia pacienta máme predstaviť? Ochrana súkromia pacienta pozostáva z niekoľkých častí. Okrem informovaného súhlasu, náležitého nakladania so zdravotnou dokumentáciou, je kľúčovou povinnosťou zdravotníckeho pracovníka POVINNÁ MLČANLIVOSŤ. Predmetom kurzu je v prvom rade vysvetlenie dôležitosti dôvery medzi zdravotníckym pracovníkom a pacientom s dôrazom na silný morálny aspekt tejto povinnosti, ďalej analýza rôznych aspektov ochrany súkromia pacienta.

Následne sa účastník kurzu dozvie, aké je právne zakotvenie tejto povinnosti v právnom poriadku Slovenskej republiky, predovšetkým kto je povinný dodržiavať povinnú mlčanlivosť, v akom rozsahu a aké výnimky z tejto povinnosti zákon pripúšťa. Napokon si účastníci vzdelávania na otázkach a úlohách precvičia riešenia konkrétnych situácií.

Tento kurz je akceptovaný a kreditovaný Slovenskou komorou iných zdravotníckych pracovníkov a Slovenskou komorou medicínsko-technických pracovníkov.

Zvládnete kurz

za 3 hodiny

Počet dosiahnutých kreditov

2

Cieľová skupina

Kurz je určený iným zdravotníckym pracovníkom - klinickým logopédom, liečebným pedagógom, laboratórnym diagnostikom, klinickým fyzikom a zdravotníckym pracovníkom registrovaných v komore medicínsko-technických pracovníkov

Predpokladané vstupné vedomosti

Z hľadiska efektívneho absolvovania kurzu sa vyžadujú základy práce s počítačom a internetom.

Vzdelávacie ciele

  • ochrana súkromia pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
  • povinná mlčanlivosť - jej rozsah, povinné subjekty
  • výnimky z povinnej mlčanlivosti
  • osobitné situácie (prípady) zverejnenia informácií o zdravotnom stave
  • následky porušenia povinnej mlčanlivosti
  • zdravotnícky pracovník v súdnom konaní
  • schéma právnych predpisov upravujúcich povinnú mlčanlivosť