KURZ
025

Názov kurzu

Právna zodpovednosť iného zdravotníckeho pracovníka

Popis

Tak ako všade inde, tak aj v medicíne sa možno dopustiť chyby. Zdravotnícke povolanie je ale rizikovejšie tým, že jeho predmetom je život a zdravie pacientov. S každým zákrokom je spojené riziko známych, ale aj neznámych komplikácií. Zároveň poškodenie zdravia pacienta môže nastať aj v prípadoch, kedy bola zdravotná starostlivosť poskytnutá správne. Taktiež možno zasiahnuť do práv pacienta pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ktorá inak bola vykonaná správne, ale pacient nebol poučený alebo nebol získaný súhlas so starostlivosťou.

Tento kurz je akceptovaný a kreditovaný Slovenskou komorou iných zdravotníckych pracovníkov.

Zvládnete kurz

za 3 hodiny

Počet dosiahnutých kreditov

2

Cieľová skupina

Kurz je určený iným zdravotníckym pracovníkom - klinickým logopédom, liečebným pedagógom, laboratórnym diagnostikom, klinickým fyzikom.

Predpokladané vstupné vedomosti

Z hľadiska efektívneho absolvovania kurzu sa vyžadujú základy práce s počítačom a internetom.

Vzdelávacie ciele

Ujasnenie nasledujúcich otázok:

  • Aké pochybenia hrozia pri výkone zdravotníckeho povolania?
  • Je každé pochybenie trestným činom?
  • Čo je to právna zodpovednosť?
  • Aké sú predpoklady vyvodenia právnej zodpovednosti
  • Aké druhy právnej zodpovednosti rozlišujeme?
  • V čom spočíva rozdiel medzi nimi?
  • Možno vyvodiť z jedného pochybenia viacero druhov zodpovednosti?