KURZ
029

Názov kurzu

LEKÁRNE: Zrážková daň a povinné hlásenia na NCZI - najdôležitejšie upozornenia

Popis

POZOR: Zmena právnej úpravy zrážkovej dane účinná od 1.1.2018!

Vážení účastníci kurzu o zrážkovej dani. Dovoľte aby sme vás informovali, že od 1.1. 2018 je účinná novela zákona o dani z príjmov (595/2003 Z.z.), ktorá pre poskytovateľov priniesla tieto zmeny:

  • Oznámenie o výške prijatých nepeňažných plnenia sa na Daňovú úrad oznamuje do 31.3. (teda nie do 31.1. ako to platilo v roku 2017).
  • Poskytovateľ je povinný zaplatiť daň z prijatých nepeňažných plnení získaných v roku 2017 do 31.3. (teda nie do 31.1. ako to platilo v roku 2017).
  • Od zrážkovej dane je oslobodená strava na odbornom podujatí a to v celom rozsahu (zmena oproti roku 2017, keď bola oslobodená strava len do výšky na akú by mal poskytovateľ nárok podľa zákona o cestovných náhradách). Pri posudzovaní či podujatie má povahu „odborného podujatia“ je potrebné vychádzať z definície uvedenej v zákone o liekoch (§ 2 ods. 44 zákona o liekoch): „Odborné podujatie na účely tohto zákona je podujatie, ktoré je určené výhradne na odborný, vedecký alebo vzdelávací účel pre zdravotníckych pracovníkov. Súčasťou takéhoto podujatia môžu byť v primeranej miere sprievodné aktivity, ktorých časový rozsah neprekročí 20 % z celkového časového rozsahu podujatia a ktoré nesmú byť v rozpore s osobitným predpisom. Do celkového časového rozsahu podujatia sa nezapočítava čas potrebný na cestovanie a nocľah.“

„Odborné podujatie“ je širší pojem ako „sústavné vzdelávanie“. Do úvahy teda prichádza oslobodenie od zrážkovej dane (pri nákladoch na stravu) aj v prípade odborných vzdelávacích podujatí ktorým neboli pridelené kredity.

Oslobodenie za konzumovanú stravu sa týka tohoto nepeňažného plnenia, ktoré poskytovateľ prijal počas roku 2017!

Vzhľadom na tieto zmeny bude v krátkej dobe upravený obsah e-learningového kurzu.

V prípade otázok neváhajte kontaktovať priamo autorov kurzu (h&h PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o., officejohn(zav.)doehhpartners.eu).

_______________________________________________

Lekáreň má osobitné postavenie v rámci uplatňovania režimu zrážkovej “zdravotníckej” dane, ako aj pri realizovaní oznamovacích povinností na Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) v súvislosti s plneniami poskytovanými v rámci svojej činnosti. Oba tieto “svety” sú komplikované na pochopenie a tým pádom aj na ich správne uplatnenie v bežnom živote farmaceuta a v činnosti lekárne. Na dôvažok oba režimy používajú na prvý pohľad podobné pojmy, ktoré však v určitých situáciách majú odlišný obsah.

Základné porozumenie oboch režimov je však pre profesijný život farmaceuta a pre fungovanie lekárne veľmi nápomocné.

Kurz ponúka zrozumiteľný prehľad uplatňovania režimu zrážkovej dane, vrátane súvisiacich oznamovacích povinností uložených držiteľom a poskytovateľom. Pomáha sa tak zorientovať v komplexných povinnostiach a rozlišovať prípady uplatnenia zrážkovej dane od prípadov, kedy sa zrážková daň neuplatní. Za účelom názornosti je kurz doplnený o obrázkové schémy znázorňujúce jednotlivé typy transakcií. Kurz vysvetľuje, kedy sa lekáreň na účely zrážkovej dane považuje za “držiteľa” a kedy naopak za “poskytovateľa” a aké dôsledky toto rozlišovanie pre činnosť lekárne prináša.

Pri oznamovacích povinnostiach na NCZI kurz zrozumiteľne vysvetľuje základné zásady zasielania oznámení a upozorňuje na prípadné riziká neplnenia tejto povinnosti.

Zvládnete kurz

za 3 hodiny

Počet dosiahnutých kreditov

2

Kurz je kreditovaný: Slovenská lekárnická komora

Cieľová skupina

Kurz je určený, farmaceutom, odborným zástupcom lekární, ale aj štatutárom lekárni, ktorí zodpovedajú za správne uplatňovanie zákona o liekoch a zákona o dani z príjmu.

Predpokladané vstupné vedomosti

Z hľadiska efektívneho absolvovania kurzu sa vyžadujú základy práce s počítačom a internetom.

Vzdelávacie ciele

Účastník kurzu absolvovaním získa efektívny pohľad do problematiky zrážkovej dane pri výkone farmaceutického povolania a pri fungovaní lekárne. Súčasne bude schopný rozlíšiť podstatné rozdiely medzi svetom “zrážkovej dane” a svetom “notifikačných povinností” na NCZI. Takto sa bude schopný vyhnúť rizikám, ktoré hrozia pri nepochopení a neplnení zákonom uložených povinností.