KURZ
032

Názov kurzu

Kompetencie sestry v ošetrovateľskej praxi a právne riziká ich prekročenia

Popis

Cieľom kurzu je vytvorenie rámca pre realizovanie sa sestry ako kompetentnej profesionálky v kontexte jej stavu a profesie a udržanie významu a prestíže jej profesie (ako splniť podmienky pre jeho ďalší výkon). Kurz pomáha odstrániť neistotu, poskytnúť jasné a zrozumiteľné odpovede na otázky, ktoré sestry v súvislosti s ich stavovským postavením riešia každý deň a hlavne so zameraním na „základný“ predpis, ktorý postavenie sestry upravuje – vyhláška č. 364/2005 Z.z. Cieľom kurzu je prísť na „koreň“ významu lege artis poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Čo nemožno považovať za lege artis postup? Čo hrozí, ak sestra poruší povinnosť postupovať lege artis? Neobídeme ani tému prekročenia kompetencie sestry a čo sestre hrozí, keď sa takéhoto konania dopustí.

Obsah kurzu bol spracovaný v koordinácii so Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek.

_______________________________________________

Tento kurz sa týka právneho stavu ku dňu 1.4.2018. Momentálne sa pripravuje aktualizácia.

Zvládnete kurz

za 3 hodiny

Počet dosiahnutých kreditov

2

Kurz je kreditovaný: Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek

Cieľová skupina

Kurz je určený všetkým sestrám, ktoré chcú vedieť „kde stoja“, ako je ohraničený rozsah ich práv a povinností v rámci poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti, či môžu i ony poučiť pacienta, ktoré výkony môžu samé realizovať a podobne.

Predpokladané vstupné vedomosti

Z hľadiska efektívneho absolvovania kurzu sa vyžadujú základy práce s počítačom a internetom.

Vzdelávacie ciele

Absolvovaním tohto kurzu sa dozviete:

  • o postavení sestry ako zdravotníckeho pracovníka,
  • o ich povinnostiach a kompetenciách,
  • o tom, čo im hrozí, ak porušia svoje zákonné povinnosti,
  • praktické rady týkajúce sa poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti.

Kurz je súčasťou e-learningového vzdelávania v projekte POĎAKUJ SESTRE / PRÁVNA AKADÉMIA PRE SESTRY.