KURZ
035

Názov kurzu

Informovaný súhlas ako nástroj právnej ochrany poskytovateľa a lekára

Popis

Cieľom kurzu "Informovaný súhlas" je zabezpečiť správne pochopenie obsahu povinnosti informovaného súhlasu, správne aplikovanie príslušných zákonných ustanovení v medicínskej praxi a sprostredkovať lekárom súbor pravidiel, na základe ktorých budú schopní zabezpečovať splnenie podmienok, ktoré zákon pred poskytnutím zdravotnej starostlivosti vyžaduje.

Kurz stanovuje správny postup lekárov pri informovaní pacienta (z právneho, etického a psychologického pohľadu) a upozorňuje na možné dôsledky, prípadne nároky pacienta pri nerešpektovaní jeho vôle.

Lekár by po absolvovaní kurzu mal vedieť v praxi postupovať tak, aby prostredníctvom správneho aplikovania informovaného súhlasu chránil nielen pacienta, ale aj poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a seba samotného pre rizikom žalôb na náhradu škody, či nemajetkovej ujmy zo strany pacienta.

Zvládnete kurz

za 3 hodiny

Počet dosiahnutých kreditov

2

Kurz je kreditovaný: Slovenská lekárska komora

Cieľová skupina

Kurz je určený lekárom, ktorí majú povinnosť poučiť a získať pred poskytnutím zdravotnej starostlivosti informovaný súhlas od pacienta, resp. jeho zákonného zástupcu v prípade dieťaťa alebo inej nespôsobilej osoby. Lekár sa v tomto kurze dozvie aj to, ako správne naformulovať informovaný súhlas, aby sa vyhol možným rizikám zo strany pacienta.

Predpokladané vstupné vedomosti

Z hľadiska efektívneho absolvovania kurzu sa vyžadujú základy práce s počítačom a internetom.

Vzdelávacie ciele

Absolvovaním tohto kurzu sa dozviete:

1. Čo je informovaný súhlas?

2. Čo je poučenie a ako správne poučiť pacienta?

3. Kedy sa informovaný súhlas nevyžaduje?

4. Aké náležitosti má mať správne poskytnuté poučenie a informovaný súhlas?

5. Kto dáva súhlas na poskytnutie zdravotnej starostlivosti?