KURZ
036

Názov kurzu

Vybrané situácie zverejňovania údajov zo zdravotnej dokumentácie zo strany sestry

Popis

Zdravotná dokumentácia predstavuje akúsi „encyklopédiu“ zdravia dotyčného pacienta. Zdravotná dokumentácia má v skutku nenahraditeľné miesto, nakoľko všetko, čo je uvedené alebo neuvedené v zdravotnej dokumentácii, môže byť využité proti zdravotníckemu pracovníkovi v spore pri pochybnostiach o správnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Ak nastane situácia, že určitý „okamih“ poskytovania zdravotnej starostlivosti nie je v zdravotnej dokumentácii zachytený alebo chýba, môže to znamenať pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a zdravotníckeho pracovníka značný problém.

Tento kurz je zameraný na to, aby sestra, ktorej kompetencie spočívajú aj v zaznamenávaní určitých skutočností do zdravotnej dokumentácie pacienta vedela, ako správne zdravotnú dokumentáciu viesť a ako s citlivými údajmi v nej obsiahnutými pracovať. Odpovieme si aj na otázky súvisiace so zdravotnou dokumentáciou, a to konkrétne, či musí sestra zaznamenať do zdravotnej dokumentácie aj poučenie pacienta, aký je rozdiel medzi nahliadnutím a výpisom zo zdravotnej dokumentácie, kto je kompetentný sprístupniť a umožniť urobiť výpis zo zdravotnej dokumentácie, ako postupovať pri informovaní médií o zdravotnom stave osoby, pri informovaní blízkych pacienta či pri vizitách tak, aby nedošlo k porušeniu povinnosti mlčanlivosti.

Zvládnete kurz

za 3 hodiny

Počet dosiahnutých kreditov

0

Kurz momentálne NIE JE kreditovaný v žiadnej komore.

Cieľová skupina

Kurz je určený sestrám, ktoré sa chcú ľahšie orientovať vo vybraných právnych situáciách týkajúcich sa zdravotnej dokumentácie.

Predpokladané vstupné vedomosti

Z hľadiska efektívneho absolvovania kurzu sa vyžadujú základy práce s počítačom a internetom.

Vzdelávacie ciele

Absolvovaním tohto kurzu sa dozviete:

1. Všeobecne o zdravotnej dokumentácii.

2. Vedenie a obsah zdravotnej dokumentácie v rámci ošetrovateľskej starostlivosti-

3. Poskytovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie - súd, orgán činný v trestnom konaní, znalec, blízke osoby.

4. Povinnosť mlčanlivosti sestry.

5. Osobitné prípady zverejnenia informácií o zdravotnom stave - informovanie médií o zdravotnom stave, ochrana súkromia pacienta pri vizitách, informovanie rodiny prostredníctvom telefónu.

6. Čo hrozí sestrám pri porušení povinnosti?