KURZ
036

Názov kurzu

Vybrané situácie zverejňovania údajov zo zdravotnej dokumentácie zo strany sestry

Popis

Zdravotná dokumentácia predstavuje akúsi „encyklopédiu“ zdravia dotyčného pacienta. Zdravotná dokumentácia má v skutku nenahraditeľné miesto, nakoľko všetko, čo je uvedené alebo neuvedené v zdravotnej dokumentácii, môže byť využité proti zdravotníckemu pracovníkovi v spore pri pochybnostiach o správnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Ak nastane situácia, že určitý „okamih“ poskytovania zdravotnej starostlivosti nie je v zdravotnej dokumentácii zachytený alebo chýba, môže to znamenať pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a zdravotníckeho pracovníka značný problém.

Tento kurz je zameraný na to, aby sestra, ktorej kompetencie spočívajú aj v zaznamenávaní určitých skutočností do zdravotnej dokumentácie pacienta vedela, ako správne zdravotnú dokumentáciu viesť a ako s citlivými údajmi v nej obsiahnutými pracovať. Odpovieme si aj na otázky súvisiace so zdravotnou dokumentáciou, a to konkrétne, či musí sestra zaznamenať do zdravotnej dokumentácie aj poučenie pacienta, aký je rozdiel medzi nahliadnutím a výpisom zo zdravotnej dokumentácie, kto je kompetentný sprístupniť a umožniť urobiť výpis zo zdravotnej dokumentácie, ako postupovať pri informovaní médií o zdravotnom stave osoby, pri informovaní blízkych pacienta či pri vizitách tak, aby nedošlo k porušeniu povinnosti mlčanlivosti.

Zvládnete kurz

za 3 hodiny

Počet dosiahnutých kreditov

2

Kurz je kreditovaný: Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA)

Cieľová skupina

Kurz je určený sestrám, ktoré sa chcú ľahšie orientovať vo vybraných právnych situáciách týkajúcich sa zdravotnej dokumentácie.

Predpokladané vstupné vedomosti

Z hľadiska efektívneho absolvovania kurzu sa vyžadujú základy práce s počítačom a internetom.

Vzdelávacie ciele

Absolvovaním tohto kurzu sa dozviete:

1. Všeobecne o zdravotnej dokumentácii.

2. Vedenie a obsah zdravotnej dokumentácie v rámci ošetrovateľskej starostlivosti-

3. Poskytovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie - súd, orgán činný v trestnom konaní, znalec, blízke osoby.

4. Povinnosť mlčanlivosti sestry.

5. Osobitné prípady zverejnenia informácií o zdravotnom stave - informovanie médií o zdravotnom stave, ochrana súkromia pacienta pri vizitách, informovanie rodiny prostredníctvom telefónu.

6. Čo hrozí sestrám pri porušení povinnosti?

Tento kurz môžete bezplatne absolvovať vďaka podpore zo strany spoločnosti TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.