KURZ
041

Názov kurzu

Rozsah poučovacej povinnosti sestry voči pacientovi a jej vzťah k poučeniu poskytovanom zo strany lekára

Popis

Cieľom kurzu je zabezpečiť správne pochopenie obsahu povinnosti poučenia a po ňom nasledujúceho informovaného súhlasu a správne aplikovanie príslušných zákonných ustanovení v medicínskej praxi a sprostredkovať sestre súbor pravidiel, na základe ktorých bude sestra schopná zabezpečovať splnenie podmienok, ktoré zákon pred poskytnutím zdravotnej starostlivosti vyžaduje. Sestra by po absolvovaní kurzu mala vedieť v praxi postupovať tak, aby prostredníctvom správne poskytnutého poučenia a aplikovania informovaného súhlasu chránila nielen pacienta, ale aj poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, lekára a seba samotnú.

Zvládnete kurz

za 3 hodiny

Počet dosiahnutých kreditov

2

Kurz je kreditovaný: Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek

Cieľová skupina

Kurz je určený všetkým sestrám, ktoré sa chcú dozvedieť viac o svojej právomoci poskytnúť poučenie pacientovi. Poučenie zo strany sestry ako zdravotníckeho pracovníka je ale limitované. Ako? Aj o tom si povieme v tomto kurze a taktiež sa zameriame na vzťah poučenia sestry a poučenia lekára.

Predpokladané vstupné vedomosti

Z hľadiska efektívneho absolvovania kurzu sa vyžadujú základy práce s počítačom a internetom.

Vzdelávacie ciele

Absolvovaním tohto kurzu sa dozviete:

1. Čo je informovaný súhlas?

2. Kto dáva súhlas na poskytnutie zdravotnej starostlivosti?

3. Poučenie.

3. Aké náležitosti má mať správne poskytnuté poučenie a informovaný súhlas?

4. Kto má povinnosť poučiť pacienta?

5. Poučenie zo strany sestry – kedy je to (ne)dovolené?

6. Vzťah poučenia daného sestrou a poučenia daného lekárom.