KURZ
046

Názov kurzu

Pravidlá poskytovania informácií o zdravotnom stave pacienta

Pravidlá poskytovania informácií o zdravotnom stave pacienta pre súdy, štátne orgány, zdravotné a komerčné poisťovne

Popis

Problematika ochrany súkromia pacienta sa v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti skloňuje čoraz častejšie. Všetci vnímame, že ide o hodnotu hodnú ochrany, zvlášť vo vzťahu k pacientovi. Čo si pod ochranou súkromia pacienta máme predstaviť? Ochrana súkromia pacienta pozostáva z niekoľkých častí. Okrem informovaného súhlasu, náležitého nakladania so zdravotnou dokumentáciou, je kľúčovou povinnosťou zdravotníckeho pracovníka povinná mlčanlivosť. Predmetom kurzu je v prvom rade vysvetlenie dôležitosti dôvery medzi zdravotníckym pracovníkom a pacientom s dôrazom na silný morálny aspekt tejto povinnosti, ďalej analýza rôznych aspektov ochrany súkromia pacienta, analyzovanie možností, kedy možno poskytnúť informácie o zdravotnom stave pacienta súdom, poisťovniam a iným štátnym orgánom.

Následne by ma mal účastník kurzu dozvedieť, aké je právne zakotvenie tejto povinnosti v právnom poriadku Slovenskej republiky, predovšetkým kto je povinný dodržiavať povinnú mlčanlivosť, v akom rozsahu a aké výnimky z tejto povinnosti zákon pripúšťa. Napokon si účastníci vzdelávania na otázkach a úlohách precvičia riešenia konkrétnych situácií.

Zvládnete kurz

za 3 hodiny

Počet dosiahnutých kreditov

2

Kurz je kreditovaný: Slovenská lekárska komora

Cieľová skupina

Kurz je určený lekárom, ktorí sa chcú lepšie orientovať v problematike poskytovania údajov o pacientovi, nakoľko v prípade nevedomosti o tom, či a ako môžu iným osobám sprístupňovať údaje o zdravotnom stave pacienta, môžu (aj keď nechcú) narušiť sféru ochrany súkromia pacienta.

Predpokladané vstupné vedomosti

Z hľadiska efektívneho absolvovania kurzu sa vyžadujú základy práce s počítačom a internetom.

Vzdelávacie ciele

Absolvovaním tohto kurzu sa dozviete:

1. Ochrana súkromia pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a zdravotná dokumentácia

2. Povinná mlčanlivosť

3. Výnimky z povinnej mlčanlivosti.

4. Zdravotná dokumentácia – nahliadanie a výpis

5. Osobitné prípady zverejnenia informácií o zdravotnom stave.

6. Následky porušenia povinnej mlčanlivosti.