KURZ
058

Názov kurzu

Odporúčania na postup sestry v prípade jej predvolania na výsluch pred súdom alebo správnym orgánom

Popis

Vo svojej zdravotníckej praxi sestra a pôrodná asistentka môžu prísť do styku aj s justičnými orgánmi alebo orgánmi verejnej či štátnej správy. Tým lepším prípadom je, ak namiesto „lavice obžalovaných“ budú sedieť na „lavici svedkov“. Predvolanie svedčiť môže vyvolávať u sestry a pôrodnej asistentky mnoho otáznikov – ako bude výsluch prebiehať? Mám sa na neho nejako pripraviť? Je podanie svedeckej výpovede moje právo alebo povinnosť? A môžem vôbec ako zdravotnícky pracovník vypovedať? Viaže ma povinnosť mlčanlivosti? Môžem odísť počas pracovnej doby, aby som mohla svedčiť? Patrí mi za podanie svedectva nejaká „odmena“ ? Na tieto aj ďalšie otázky spojené s podaním svedeckej výpovede budeme spoločne hľadať odpovede v texte tohto kurzu.

Zvládnete kurz

za 3 hodiny

Počet dosiahnutých kreditov

0

Kurz momentálne NIE JE kreditovaný v žiadnej komore.

Cieľová skupina

Kurz je určený sestrám a pôrodným asistentkám, ktoré sa chcú dozvedieť niečo o tom, ako výsluch svedka na súde a iných orgánoch funguje, nakoľko výsluch svedka patrí medzi dôkazné prostriedky, ktoré je možné uplatniť i voči sestre ako zdravotníckemu pracovníkovi.

Predpokladané vstupné vedomosti

Z hľadiska efektívneho absolvovania kurzu sa vyžadujú základy práce s počítačom a internetom.

Vzdelávacie ciele

Absolvovaním tohto kurzu sa dozviete:

1. O postavení sestry a pôrodnej asistentky ako svedka v trestnom konaní, občianskoprávnym konaní a administratívnoprávnom konaní.

2. Čo sestru a pôrodnú asistentku ako svedka čaká, ak je predvolaná na výsluch?

3. Či musí pri výsluchu povedať všetko alebo či ju viaže povinnosť mlčanlivosti.

4. Ktorý subjekt môže sestru a pôrodnú asistentku oslobodiť od mlčanlivosti?

5. Kedy možno sestru a pôrodnú asistentku vypočuť aj napriek tomu, že má „zviazané ruky“ povinnosťou mlčanlivosti?

6. V ktorých prípadoch možno odoprieť výpoveď?

7. Aké sankcie hrozia v súvislosti so svedeckými výpoveďami?