KURZ
803

Názov kurzu

Informovaný súhlas sestra / určený študentom

Popis

Cieľom kurzu "Informovaný súhlas v praxi sestry" je zabezpečiť správne pochopenie obsahu povinnosti informovaného súhlasu a správne aplikovanie príslušných zákonných ustanovení v medicínskej praxi a sprostredkovať sestrám súbor pravidiel, na základe ktorých budú schopné zabezpečovať splnenie podmienok, ktoré zákon pred poskytnutím zdravotnej starostlivosti vyžaduje.

Kurz stanovuje správny postup zdravotníckeho personálu (s fokusom na úlohu sestry) pri informovaní pacienta (z právneho, etického a psychologického pohľadu) a upozorňuje na možné dôsledky, prípadne nároky pacienta pri nerešpektovaní jeho vôle.

Sestra by po absolvovaní kurzu mala vedieť v praxi postupovať tak, aby v prostredníctvom správneho aplikovania informovaného súhlasu chránila nielen pacienta, ale aj poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a zdravotníckeho pracovníka.

Zvládnete kurz

Cieľová skupina

Kurz je určený študentom.

Predpokladané vstupné vedomosti

Z hľadiska efektívneho absolvovania kurzu sa vyžadujú základné zručnosti pri práci s počítačom a internetom.

Vzdelávacie ciele

  • autonómia pacienta, jej dôsledky pre realitu zdravotníckej praxe
  • riešenie osobitných situácií, kedy pacient z rôznych dôvodov odmieta dať súhlas, pričom neposkytnutie zdravotnej starostlivosti ho vystavuje riziku smrti alebo vážneho poškodenia jeho zdravia
  • vysvetlenie zásad, na ktorých je budovaný informovaný súhlas, rozdelenie subjektov a ich postavenia v procese získavania informovaného súhlasu, formy súhlasu, jeho náležitosti a upozornenie na riziká ktoré sa najviac prejavujú v praxi v nadväznosti na prax zdravotnej sestry
  • rozhodovanie o zdravotnej starostlivosti pri nespôsobilých pacientoch (neplnoletí, či zbavení spôsobilosti)
  • oboznámenie sa so základnými znakmi efektívnej komunikácie
  • techniky zvládania agresívneho pacienta v procese informovania, špecifiká komunikácie s detským pacientom a starým človekom