KURZ
806

Názov kurzu

Právna zodpovednosť sestry / určený študentom

Popis

Cieľom kurzu je ozrejmiť sestre jej postavenie v procese poskytovania zdravotnej starostlivosti a riziká z tohto postavenia vyplývajúce. Len poučená osoba dokáže využiť dostupné nástroje, ktorými riziká svojho povolania eliminuje. Absolvent kurzu bude rozumieť rozdeleniu rôznych druhov právnych zodpovedností a okolnostiam vzniku možných konzekvencií, ktoré mu z nich vyplývajú.

Zvládnete kurz

Cieľová skupina

Kurz je určený študentom.

Predpokladané vstupné vedomosti

Z hľadiska efektívneho absolvovania kurzu sa vyžadujú základné zručnosti pri práci s počítačom a internetom.

Vzdelávacie ciele

  • základné pojmy, zodpovednosť
  • znaky právnej zodpovednosti
  • podmienky vzniku trestnej zodpovednosti, rozdelenie najviac frekventovaných trestných činov ktoré prichádzajú pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti do úvahy a pomenovanie ich znakov, vysvetlenie zásad trestného konania a zásad správania sa sestry ako podozrivej zo spáchania trestného činu
  • techniky zvládania stresových situácií, selfdiagnostiky, zásad psychohygieny v takýto situáciách
  • zásady správneho riešenia krízových situácií