Právne kurzy

pre zdravotnícky

personál

124
kurzov

Právne kurzy

pre zdravotnícky

personál

Naše kurzy medicínskeho práva vychádzajú z aktuálnych zákonov a sú zamerané na konkrétne profesné situácie zdravotníckych pracovníkov.

Kreditované

sústavné

vzdelávanie

55.601
udelených kreditov

Kreditované

sústavné

vzdelávanie

Všetky naše kurzy majú certifikáty a sú súčasťou celoživotného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.

zažite naše

e-learningové

vzdelávanie za 5 min.

2.600
dvihnutých palcov

Vysoká efektivita

vzdelávania

overená testami

90%
úspešnosť

Vysoká efektivita

vzdelávania

overená testami

Kurzy sú pripravované tak, aby si absolvent zapamätal informácie, ktoré mu pomôžu správne reagovať v praxi.

Raz vidieť, je lepšie ako sto krát čítať. Úvodné video vás naladí na test.

Kredity si treba poctivo odsedieť. 45 minút na štúdium stačí každému.

Dva krát čítajte a raz označte odpoveď. Pár minút a kredity sú vaše.

Motivačné video
5 minút
vo videu tvorcovia vysvetlia zámer kurzu, jeho využitie v praxi a situácie, ktoré by mal účastník po absolvovaní kurzu lepšie zvládať.
Študijná časť
45 minút
Obsahy rôzneho druhu sú prehľadne usporiadané a zamerané na informácie, ktoré sú dôležité pre vás.
Test a vyhodnotenie
60 minút
Na test majú účastníci dostatok času. Po úspešnom absolvovaní obdržia certifikát s vyplneným počtom kreditov.
Overovací test
Do 24 hodín
Upevňuje a preveruje hĺbku učiva. Umožňuje kontrolu stupňa osvojenia si učiva. Upozorňuje na nedostatky, ktoré môžu spôsobiť škody.
Motivačné súťaže
Do 7 dní
Ponúkajú účastníkom kurzu zostať s témou v kontakte po dlhší čas. Vďaka rozmeru súťaživosti motivujú účastníkov k vyššiemu výkonu.
Krivka učenia
Zobrazuje množstvo získaných informácií za definovaný čas štúdia. Jej priebeh vyjadruje motiváciu k učeniu a efektívnosť procesu vzdelávania.
 
Krivka zabúdania
Vyjadruje stratu naučenej látky v čase. Prudkému poklesu bráni overovací test. Pomocou situácií a rolí pripomína účastníkom kurzu prebrané učivo.
 

Poskytovateľ
zdravotnej
starostlivosti

E-learning je rýchly a efektívny spôsob vzdelávania vašich zamestnancov.

Zdravotnícky
pracovník /
pracovníčka

Je to pohodlný spôsob získavania kreditov v rámci sústavného vzdelávania zdravotníckeho personálu.

Prenájom LMS systému
Vytvorenie kurzov
Školenie u dodávateľa

Radi vyhovieme náročným záujemcom o prenájom našeho elearningového systému a služieb.

Medzinárodné

konferencie

Medzinárodné

konferencie

Komora pre medicínske právo – MEDIUS
organizuje odborné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov, prezenčné vzdelávanie u objednávateľov a vzdelávanie pacientov.

Komora pre medicínske právo – MEDIUS
pravidelne prináša odborné publikácie z oblasti medicínskeho práva, bioetiky, ochrany osobnosti, zodpovednosti za škodu a vzťahu medzi lekárom a pacientom.

UNIVERSITATIS DISPUTATIONES
je unikátny projekt univerzitných dišpút, ktorý každoročne organizuje Komora pre medicínske právo – MEDIUS.

Komora pre medicínske právo – MEDIUS od roku 2008 prináša informácie z oblasti medicínskeho práva na portáli www.pravo-medicina.sk. Množstvo článkov, súdnych rozhodnutí a zaujímavých tém.

Kreditované

vzdelávanie

Kreditované

vzdelávanie

Projekt u študentov VŠ rozvíja a preveruje schopnosť diskutovať na aktuálne zdravotnícke témy. Na stretnutiach sa každoročne zúčastňujú významní odborníci z oblasti zdravotníctva.

Súčasťou portálu je aj právna poradňa, kde sa môžu pacienti pýtať na svoje problémy z oblasti medicínskeho práva. Otázky a odpovede boli v roku 2013 spracované v publikácii Sprievodca pacientskymi právami.

Odborné

články
a publikácie

Komora pre medicínske právo - MEDIUS
každoročne organizuje medzinárodné konferencie tematicky zamerané na ťažiskové témy a aktuálne dianie v zdravotníctve.

Odborné

články
a publikácie

Každoročné

universitatis
disputationes

2012 - „Biomedicínsky výskum – právne, eticky, filozoficky“

2013 - „Aké princípy vládnu zdravotníctvu?“

2014 - „Reprodukčné zdravie ženy v centre záujmu“

Každoročné

universitatis
disputationes

Informačný portál

pravo-
medicina.sk

Komora pre medicínske právo – MEDIUS
zorganizovala v r. 2014 so Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek kreditované vzdelávanie pre sestry „Poďakuj sestre“.

Informačný portál

pravo-
medicina.sk

PhDr. Denisa Vlková, MPH MBA

Riaditeľka ŠNOP

„E-MEDIUS je vzdelávací projekt, ktorý ma pozitívne prekvapil ambíciou, že vďaka nemu je možné sa „vyhnuť rôznym právnym problémom v spojitosti práva a medicíny”. Túto ambíciu som si otestovala na vlastnej koži.”

Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek

„Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek vyjadruje maximálnu spokojnosť so spoluprácou na “Projekte sestry”, ktorý realizovala Komora pre medicínske právo - MEDIUS.”

JUDr. Nikol Kubaská

Johnson & Johnson

„MEDIUS je pre mňa osobne výnimočný, skúsený, ľudsky i profesionálne zohratý tím odborníkov s dlhoročnou praxou, s ktorými sa vždy teším na ďalšiu spoluprácu.”

JUDr. Ivan Humeník, PhD.

h&h PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o.

„Situácia, ktorú každodenne zažívate na pracovisku, vám jednoznačne hovorí, že vám už nestačí byť odborníkom iba vo svojom odbore.”