KURZ
040

Názov kurzu

Kto je zákonným zástupcom a partnerom pre rozhodovanie o zdravotnej starostlivosti nespôsobilých pacientov

Popis

Základným pilierom tohto kurzu je poučenie a informovaný súhlas. Vo všeobecnosti platí, že ošetrujúci zdravotnícky pracovník (najčastejšie lekár) má povinnosť informovať o účele, povahe, následkoch, rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti, o alternatívach navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti toho, komu sa zdravotná starostlivosť bude poskytovať (t.j. pacienta), alebo ak ide o dieťa alebo osobu, ktorej spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená, tak jeho zákonného zástupcu. Informovaný súhlas hrá pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti „hlavnú úlohu“, ako zo strany pacienta, resp. jeho zákonného zástupcu, tak i zo strany zdravotníckeho pracovníka. Zdravotníckemu pracovníkovi informovaný súhlas slúži ako „ochranný štít“ v rámci toto, že minimalizuje jeho právnu zodpovednosť, no to iba za predpokladu, že bol poskytnutý správne.

V tomto kurze sa zameriame na osoby, ktoré nie sú spôsobilé dať (sami za seba) informovaný súhlas, ale za nich ho musí udeliť ich zákonný zástupca. Áno, hovoríme o deťoch a o osobách, ktoré boli v spôsobilosti na právne úkony obmedzené. V niektorých prípadoch sa stane, že zákonný zástupca jednoducho odmietne udeliť informovaný súhlas na poskytnutie zdravotnej starostlivosti nespôsobilému pacientovi – ako postupovať, keď k tomu dôjde? Poskytuje zákon o zdravotnej starostlivosti možnosť, ako poskytnúť nespôsobilému pacientovi zdravotnú starostlivosť aj bez tohto súhlasu od zákonného zástupcu? A akú má zdravotnícky pracovník vôbec istotu, že osoba, ktorá sa za zákonného zástupcu vydáva, ním skutočne je?

Zvládnete kurz

za 3 hodiny

Počet dosiahnutých kreditov

2

Kurz je kreditovaný: Slovenská lekárska komora

Cieľová skupina

Kurz je určený lekárom, ktorí majú povinnosť poučiť a získať pred poskytnutím zdravotnej starostlivosti informovaný súhlas od zákonného zástupcu nespôsobilého pacienta.

Predpokladané vstupné vedomosti

Z hľadiska efektívneho absolvovania kurzu sa vyžadujú základy práce s počítačom a internetom.

Vzdelávacie ciele

Absolvovaním tohto kurzu sa dozviete:

1. O spôsobilosti na právne úkony ako takej.

2. O poučení a informovanom súhlase.

3. O tom, ako overiť vzťah zákonného zástupcu k nespôsobilej osobe.

4. O tom, čo robiť, ak zákonný zástupca odmieta udeliť informovaný súhlas a nespôsobilý pacient s tým nesúhlasí a naopak.

5. Ako postupovať v prípade ak si poskytovateľ/lekár myslí, že rozhodnutie zákonného zástupcu o odmietnutí zdravotnej starostlivosti poškodzuje pacienta.