Často kladené otázky

Čo znamená “zapísanie sa do kurzu”?
Zápisom do kurzu sa rozumie sprístupnenie obsahu kurzu (študijných materiálov a testu).


Čo znamená “absolvovanie kurzu/testu”?
Absolvovaním kurzu/testu sa rozumie naštudovanie materiálov a následné vypracovanie testu.


Ako sa môžem zapísať do kurzu?
V detaile kurzu kliknite na "ZAČAŤ KURZ".


Môžem študijné materiály opustiť pred vyplnením testu?
Áno, test nie je potrebné vypracovať ihneď po naštudovaní študijných materiálov.


Môžem sa neskôr vrátiť do kurzu, do ktorého som sa zapísal?
Áno, v detaile kurzu kliknite na "VSTÚPIŤ DO KURZU".


Aké študijné materiály mi budú poskytnuté?
Študijné materiály sú poskytnuté vo forme prezentácie, ktorá je doplnená o študijné texty a terminológiu, prípadne zvukové stopy.


Je štúdium študijných materiálov časovo limitované?
Nie, po zápise do kurzu sú študijné materiály voľne dostupné aj v prípade ak Komora stanoví lehotu na absolvovanie záverečného testu.


Dokedy musím úspešne absolvovať kurz?
Kurz by ste mali úspešne absolvovať do 60 dní od zápisu do kurzu. 


Aký je časový limit na vypracovanie testu?
Test je potrebné vypracovať do 60 minút. Po uplynutí tohoto času sa test uzavrie bez ohľadu na to, že ste nestihli odpovedať na všetky otázky.


Koľko otázok obsahuje test?
Test je zložený z náhodných 15 otázok. Otázky generuje systém automaticky. Pozor, testové otázky sú zverejnené v sérii po 4 otázky. Po vyplnení testovacej série sa musíte prekliknúť na ďalšiu stránku a to použitím navigačných šipiek pod testovacími otázkami.


Koľko možností majú otázky v teste?
Každá otázka má 4 možnosti.


Koľko možností v otázke je správnych?
Vždy len jedna odpoveď je správna.


Ako sú hodnotené testové otázky?
Každá správne zodpovedaná otázka je ohodnotená 2 bodmi.


Aká je minimálna hranica pre úspešné zvládnutie testu?
Minimálna hranica pre úspešné absolvovanie testu je 80% správne odpovedaných otázok zo všetkých otázok položených v teste. V zmysle Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 74/2019 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania podľa prílohy Vyhlášky bod 6 za úspešné riešenie testu získa zdravotnícky pracovník 2 kredity pri 91% až 100% úspešnosti riešenia a 1 kredit pri 80% až 90% úspešnosti riešenia.


Koľko bodov musím získať pre úspešné zvládnutie testu?
Je potrebné získať minimálne 24 bodov z maximálne možných 30 bodov.


Môžem opakovať neúspešne absolvovaný test?
Áno, spolu máte 3 pokusy, po neúspešnom prvom pokuse máte ešte 2 opravné. 


Ako získam certifikát o absolvovaní kurzu?
Certifikát je dostupný na stiahnutie (vo formáte PDF) v závere kurzu po jeho úspešnom absolvovaní. Certifikát je zároveň generovaný aj na e-mailovú adresu zadanú pri registrácii..


Čo je to overovací test a ako dlho trvá?
Overovací test predstavuje dialogizovanú formu výberu správnej odpovede z 2 možností. Obsahuje 4 overovacie situácie, pri ktorých nie ste časovo limitovaný.


Na čo slúžia overovacie testy?
Overovacie testy sa pýtajú na situácie z praxe pre overenie vašich znalostí, ktoré ste nadobudli štúdiom študijných materiálov.


Kde nájdem overovací test?
Odkaz na overovací test vám bude automaticky zaslaný na váš email deň po úspešnom absolvovaní kurzu.


Má nesprávne vyhodnotenie overovacej situácie vplyv na môj certifikát?
Overovací test slúži len na pripomenutie absolvovanej študijnej témy a nemá vplyv na získaný certifikát.


Musím absolvovať overovacie testy?
Overovacie testy nie sú povinné, ale doporučujeme ich absolvovať.