,,E-MEDIUS je vzdelávací projekt, ktorý ma pozitívne prekvapil ambíciou, že vďaka nemu je možné sa „vyhnuť rôznym právnym problémom v spojitosti práva a medicíny.“ Túto ambíciu som si otestovala na vlastnej koži tak, že som si najprv vybrala jeden test z ponuky bezplatných učebných textov (dnes už mám urobené všetky J). Hneď v prvom teste ma zaujalo video vsunuté na začiatok lekcie a následne spôsob umocňovania informácií v podvedomí cez zvýraznené texty. Na konci študijného textu som sa preklikla do sekcie otestovanie vedomostí a milo ma prekvapilo, pozitívne vyhodnotenie mojich znalostí. Na druhý deň som si v maili našla aj overovací test, či moje vedomosti z preštudovanej lekcie neboli len dočasné.

Myslím si, že e-medius je zaujímavý projekt, veľmi vhodne zostavený pre zdravotníckych pracovníkov a aj prostredie v ktorom sa celý čas pohybujete je pre bežného používateľa intuitívne a priateľské. Okrem toho, že je zdrojom informácií z oblasti medicínskeho práva, môže byť aj zdrojom kreditov za vzdelávanie pre zdravotníckych pracovníkov. V našej nemocnici ho vrelo odporúčam svojím kolegom."

„Každým dňom sa presviedčam o tom, aké je vzdelávanie a nadobudnutá múdrosť nenahraditeľné a nezaplatiteľná. Obzvlášť v prípade vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, ktorí majú v rukách naše zdravie i životy. e-MEDIUS je na Slovensku jedinečná vzdelávacia platforma v oblasti medicínskeho práva, bioetiky, či psychológie v jednom. Vzdelávací projekt „Poďakuj sestre“ nás svojím obsahom, inovatívnym prevedením, ale najmä výsledkami a reakciami zúčastnených presvedčil o nevyhnutnosti pokračovať v projekte ďalej a dať možnosť všetkým sestrám mať dostatok vedomostí, aby chránili pacienta i seba. MEDIUS je pre mňa osobne výnimočný, skúsený, ľudsky i profesionálne zohratý tím odborníkov s dlhoročnou praxou, s ktorými sa vždy teším na ďalšiu spoluprácu.“

„Vzdelávanie ako také ja považujem za veľmi dôležité. Predstavitelia občianskych združení by sa podľa môjho názoru mali neustále vzdelávať. Mali by sa zúčastňovať rôznych podujatí, mali by absolvovať semináre, či rôzne vzdelávacie programy. Len takto pripravení môžu byť prínosom pre pacientov, pre svojich členov, ktorých navonok zastupujú.

Aktivity rôznych subjektov v tomto smere ja samozrejme vítam. Som rada, že som sa pred nedávnom mohla takéhoto vzdelávacieho programu zúčastniť i prostredníctvom Komory pre medicínske právo - MEDIUS. Tento program, pod taktovkou JUDr. Ivana Humeníka, PhDr., vysoko oceňujem a som rada, že aspoň čiastočne som bola jeho súčasťou. A ja i touto cestou všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pod tento projekt podpísali úprimne ďakujem. Zároveň verím, že Komora pre medicínske právo - MEDIUS bude v takejto záslužnej činnosti i naďalej pokračovať.

Prajem všetkým zanieteným pre takéto aktivity veľa tvorivosti, nápadov a v neposlednom rade veľa energie, síl a spokojných účastníkov.“

„Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek vyjadruje maximálnu spokojnosť so spoluprácou na projekte „Zvyšovanie atraktivity povolania sestry a pôrodnej asistentky a podpora ich právneho povedomia v zdravotníckej praxi“, ktorý realizovala Komora pre medicínske právo - MEDIUS.

Portál „Poďakuj sestre“ , ktorého súčasťou je aj e-learningové vzdelávanie je inovatívnym nástrojom pre rozšírenie vedomostí z odborov, ktoré sú súčasťou odborného vzdelávania, no svojim rozsahom často nedostatočne pokrývajú potreby praxe, problémov a situácií, s ktorými môže sestra pri svojej práci prísť do kontaktu. Kvalitne vzdelaní a informovaní zdravotnícki pracovníci sú neoddeliteľnou súčasťou kvalitnej zdravotnej starostlivosti . Dostatok vedomostí sestier a pôrodných asistentiek o právach pacientov, o bioetike a psychológii je benefi tom aj pre našich pacientov, pričom je potrebné zdôrazniť, že Komora pre medicínske právo - MEDIUS má široký záber a skúsenosti.

Presviedčajú nás o tom aj pozitívne ohlasy od sestier a pôrodných asistentiek, ktoré absolvovali e-learningové vzdelávanie. Bolo to pre nich nové, zaujímavé a užitočné pre komunikáciu s pacientom, aj pre prax ako celok.“

„Pestrofarebnosť profesionálnych vzťahov v ktorých sa zdravotníci denne ocitajú hovorí o jednom – dnes musíte byť odborníkom nielen vo svojom obore, ale musíte brať do úvahy celý rad ďalších kľúčových premenných. Sme jednoducho “odsúdení” k multidisciplinarite. Preto je skvelé, že MEDIUS ponúka zrozumiteľné pretlmočenie esenciálnych právnych a etických tém, s ktorými sú zdravotníci denne konfrontovaní. Kto sa v nich dokáže orientovať, môže pokojnešie spávať a byť istejší vo svojich profesionálnych rozhodnutiach.“