1. Predmetom podmienok používania portálu e-medius.sk je definovanie podmienok, povinností a práv prevádzkovateľa, návštevníkov, registrovaných používateľov, objednávateľov a iných používateľov služieb portálu e-medius.sk.


2. Prevádzkovateľom portálu e-medius.sk (ďalej aj ako "portál") je Komora pre medicínske právo – MEDIUS, o.z. so sídlom Mäsiarska 6, 040 01 Košice, IČO: 42 097 321, DIČ:2023083854, bankové spojenie: Tatra banka, a.s., pobočka Košice, IBAN: SK52 1100 0000 0029 2284 8867 (ďalej len „Komora“).


3. Návštevníkom portálu e-medius.sk (ďalej len "návštevník") je každá fyzická osoba, ktorá vstúpila na internetovú doménu http://www.e-medius.sk, na jednu z jeho podstránok, subdoménu tretej úrovne, alebo doménu priamo presmerovanú na http://www.e-medius.sk.


4. Registrovaným používateľom portálu e-medius.sk (ďalej len "registrovaný používateľ") je každá fyzická osoba, ktorá sa bezplatne zaregistruje na portáli e-medius.sk a zároveň prehlási, že súhlasí s týmito Podmienkami používania portálu e-medius.sk.


5. Objednávateľ služieb portálu e-medius.sk (ďalej len "objednávateľ") je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá si od prevádzkovateľa objednáva:

  • prenájom LMS systému e-medius.sk
  • vstup na jednotlivé kurzy
  • balíky vstupov do kurzov
  • vytvorenie klientskej zóny 


6. Používaním portálu http://www.e-medius.sk návštevník, registrovaný používateľ a objednávateľ prehlasujú, že sa s Podmienkami používania portálu e-medius.sk oboznámili, ich obsahu rozumejú, súhlasia s nimi a zaväzujú sa ich dodržiavať.


7. Návštevník, registrovaný používateľ a objednávateľ je oprávnený používať služby portálu e-medius.sk výlučne v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, týmito Podmienkami použitia portálu, pokynmi prevádzkovateľa, bezpečnostnými pravidlami siete Internet, pravidlami etiky a základnými pravidlami slušného správania sa.
Zároveň nie sú oprávnení zasahovať do prevádzky a funkčnosti služieb portálu e-medius.sk, informácie pozmeňovať alebo inak zneužívať, rovnako nie sú oprávnení pokúšať sa získať neautorizovaný prístup k jeho službám. V takom prípade budú sankciovaní.


8. Právnická osoba, alebo plnoletá – svojprávna fyzická osoba, ktorá má záujem o elearningové vzdelávanie, má možnosť bezplatne sa zaregistrovať na portáli e-medius.sk.


9. Rozsah povinných polí je uvedený priamo v registračnom formulári. Údaje ako: registračné číslo udelené stavovskou organizáciou, dátum narodenia a login nemôže používateľ po úspešnej registrácii meniť bez zásahu prevádzkovateľa. O úspešnej registrácii dostane používateľ notifikačný email na emailovú adresu, ktorú uviedol v registračnom formulári.


10. Registrovaný používateľ je povinný uvádzať úplné, správne a pravdivé údaje pri vypĺňaní registračného formuláru, na základe ktorého získa prístup do portálu.


11. Registrovaný používateľ odoslaním registračného formuláru dáva súhlas prevádzkovateľovi na spracovanie jeho osobných údajov v rámci charakteru služieb, ktoré portál poskytuje.


12. Používateľ využívaním služieb e-medius.sk zároveň:
a) potvrdzuje, že bol poučený o tom, že prevádzkovateľom informačného systému, v ktorom sa osobné údaje spracúvajú, je Komora
b) vyhlasuje, že bol poučený o možnosti žiadať Komoru o vykonanie opravy chybne spracovaných osobných údajov, o možnosti žiadať likvidáciu svojich osobných údajov po využití služby, ako aj o tom, že má možnosť žiadať o poskytnutie informácie o stave spracúvania jeho osobných údajov
c) dáva Komore v zmysle zákona o elektronických komunikáciách súhlas na využitie jeho kontaktných údajov pre účely informovania o aktivitách a ponukách Komory, či o aktivitách jej partnerských organizácii.


13. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že osobné údaje registrovaného používateľa bude spracúvať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov platnom znení a to len za účelom, za ktorým ich dotknutá osoba poskytla.


14. Prihlásený registrovaný používateľ získa možnosť plne využívať portál e-medius.sk. V sekcii KURZY sa mu zobrazia elearningové kurzy, ktoré budú v danom čase k dispozícii so všetkými potrebnými informáciami.


15. Pri každom e-learningovom kurze sú pre používateľa k dispozícii informácie v rozsahu:

  • pre koho je kurz určený
  • názov kurzu
  • trvanie kurzu
  • maximálny počet kreditov, ktoré je možné dosiahnuť za úspešné absolvovanie kurzu
  • cena kurzu od najnižšej
  • dostupnosť kurzu


16. Všetky elearningové kurzy na portáli e-medius.sk sú kreditované slovenskými stavovskými organizáciami. Prevádzkovateľ nevylučuje možnosť, že v budúcnosti budú niektoré kurzy bez kreditácie. Prevádzkovateľ portálu je povinný vhodným spôsobom upozorniť používateľa o tom, že daný kurz nie je kreditovaný.


17. Cena elearningových kurzov sa líši. Prevádzkovateľ je povinný uvádzať konečnú cenu kurzu. Cena kurzov závisí od toho, či si používateľ objedná kurz za konečnú cenu, alebo využije zvýhodnené ceny garantované treťou stranou (stavovské organizácie, zľavové kupóny, súťaže).


18. Používateľ, ktorý si chce zakúpiť kurz, musí byť úspešne zaregistrovaný.


19. Používateľ má možnosť vybrať si z dostupných kurzov. Každý kurz obsahuje motivačné video, študijné texty, test s vyhodnotením, certifikát a overovací test.


20. Používateľ si môže vybrať z týchto foriem úhrady:
a) úhrada platobnou kartou prostredníctvom služby CardPay,
b) úhrada cez Internet banking Tatra banky prostredníctvom služby TatraPay,
c) úhrada cez Internet banking podporovanej banky prostredníctvom služby TrustPay (zoznam podporovaných bánk: ČSOB, Fio Banka, OTP banka, Poštová banka, Prima banka, SBERBANK, Slovenská sporiteľňa, Tatra banka, UniCredit Bank, VÚB banka, ZUNO),
d) úhrada prostredníctvom poštovej poukážky na číslo účtu Komory pre medicínske právo - MEDIUS: 292 284 8867 / 1100. Ako variabilný symbol uveďte číslo kurzu (napr. kurz Vakcinácia má číslo 005 - variabilný symbol bude v tomto prípade 005), ako špecifický symbol slúži Vaše číslo v príslušnej stavovskej komore. Ak nie ste členom žiadnej komory, špecifickým symbolom bude Váš deň a mesiac narodenia (napríklad, ak ste narodený(á) 5. júna, špecifický symbol uveďte v tvare 0506). Cena kurzu je uvedená pri každom kurze osobitne. Ak si vyberiete možnosť úhrady poštovou poukážkou, kurz Vám bude sprístupnený za 2 až 8 dní od zaplatenia poštovej poukážky. O sprístupnení kurzu bude používateľ informovaný emailom.


21. Údaje z platieb prostredníctvom platobnej karty sa využívajú výhradne na spracovanie transakcie skrz zabezpečenú službu CardPay. Údaje z platieb prostredníctvom Internet bankingu Tatra banky sa využívajú výhradne na spracovanie transakcie skrz zabezpečenú službu TatraPay. Údaje z platieb prostredníctvom Internet bankingu podporovaných bánk službou TrustPay sa využívajú výhradne na spracovanie transakcie skrz zabezpečenú službu TrustPay. Prevádzkovateľ tieto údaje nespracúva.


22. Systém po zadaní platobných údajov vyhodnotí, či je platba možná. Ak je možná, používateľ bude informovaný o úspešnej platbe prostredníctvom notifikačného e-mailu na emailovú adresu, ktorú uviedol v registračnom formulári. Systém následne automaticky uvoľní vstup do kurzu, o čom bude používateľ informovaný notifikačným e-mailom, v ktorom bude uvedené meno používateľa, názov kurzu, dátum a čas zapísania do kurzu.


23. Kurz je pre používateľa dostupný od momentu zapísania sa do kurzu, najviac však pod dobu 60 kalendárnych dní. Používateľ bude informovaný notifikačnými emailami 2 týždne a 5 dní pred uplynutím tejto 60 dňovej lehoty o potrebe absolvovať kurz.


24. Po uplynutí 60 dní možnosť vstupu na kurz prepadne.


25. Používateľ má k dispozícii tri pokusy úspešne absolvovať test. Pred začatím každého sa zobrazí informácia o dĺžke trvania testu, počas ktorej musí test odovzdať a počte pokusov, ktoré má k dispozícii. Ak používateľ v danej lehote nestihne zabsolvovať kurz, pokus je považovaný za neúspešný.


26. Ak používateľ neuspeje ani na tretí pokus, má možnosť si kurz znova zakúpiť, kde bude mať k dispozícii opäť tri pokusy k úspešnému zabsolvovaniu.


27. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek jednostranne zmeniť znenie týchto podmienok použitia portálu e-medius.sk.


28. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť typ prevádzky a služieb portálu e-medius.sk a takisto prevádzku prerušiť alebo pozastaviť.


29. Všetky autorské a iné práva súvisiace s funkčnosťou, službami, databázami, vizuálnym stvárnením a informačným obsahom služieb patria prevádzkovateľovi, prípadne tretím stranám, s ktorými má prevádzkovateľ za týmto účelom uzatvorené príslušné zmluvy alebo dohody.


30. Obsah portálu je možné ďalej šíriť len s písomným súhlasom prevádzkovateľa.


31. Prevádzkovateľ je oprávnený rozhodovať o tom, v akom rozsahu sprístupňuje obsah portálu a rovnako má oprávnenie určovať okruh osôb oprávnených vstupovať do rôznych častí portálu.


32. Používateľ má v prípade technických problémov, ktoré spôsobujú nesprávne fungovanie portálu, alebo neposkytnutie služby, za ktorú daná osoba zaplatila právo obrátiť sa na poskytovateľa so žiadosťou o nápravu (ďalej ako „reklamácia“).


33. Reklamácia sa podáva prostredníctvom elektronickej pošty na emailovú adresu: elearningjohn(zav.)doemedius.sk alebo telefonicky a musí obsahovať:
a) označenie reklamujúcej osoby v minimálnom rozsahu jej mena a priezviska, kontaktného emailu
b) opis chyby
c) dátum, kedy ku chybe došlo 


34. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že reklamáciu, ktorá obsahuje údaje podľa vyššie uvedeného odseku vybaví bezodkladne odo dňa nahlásenia chyby, najneskôr do 15 dní.


35. O vybavení reklamácie bude reklamujúca osoba oboznámená emailom zaslaným na ňou určenú emailovú adresu.


36. Na reklamácie, ktoré nespĺňajú náležitosti uvedené vyššie, prevádzkovateľ nie je povinný prihliadať.


37. Vzťahy neobsiahnuté v Podmienkach použitia portálu e-medius.sk sa riadia platnými právnymi normami Slovenskej republiky.


38. Tieto podmienky používania portálu e-medius.sk sú platné a účinné dňom ich zverejnenia.


39. Znenie týchto Podmienok používania portálu e-medius.sk bolo zverejnené dňa 23.01.2015.


Komora pre medicínske právo - MEDIUS
prevádzkovateľ portálu e-medius.sk