Zákon o zdravotnej starostlivosti. Komentár

HUMENÍK, KOVÁČ a kol.: Zákon o zdravotnej starostlivosti. Komentár. 1 vyd., Bratislava: Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o., 2015. 528 s., ISBN 978-80-89603-29-9.

kúpiť

Právne otázky rozhodovania v onkologickej starostlivosti

HUMENÍK, I., SZANISLÓ, I-M., ZOLÁKOVÁ, Z. (eds.): Právne otázky rozhodovania v onkologickej starostlivosti. 1 vyd., Bratislava: Wolters Kluwer, s.r.o., 2015. ISBN 978-80-8168-185-1.

kúpiť

Reprodukčné zdravie ženy v centre záujmu

HUMENÍK, I., SZANISLÓ, I-M., ZOLÁKOVÁ, Z. (eds.): Reprodukčné zdravie ženy v centre záujmu - Právne, bioetické, medicínske a psychosociálne aspekty starostlivosti o ženské zdravie. 1 vyd., Bratislava: Wolters Kluwer, s.r.o., 2014. s. 434. ISBN 978-80-8168-035-9.

kúpiť

Aké princípy vládnu zdravotníctvu?

HUMENÍK, I., ZOLÁKOVÁ, Z., (eds.): Aké princípy vládnu zdravotníctvu? Bratislava: EUROKÓDEX, s.r.o., 2013. 424 s., ISBN 978-80-8155-007-2.

kúpiť

Ochrana osobnosti a medicínske právo

HUMENÍK, I.: Ochrana osobnosti a medicínske právo. 1. vydanie - Bratislava: EUROKÓDEX, s.r.o., 2011. 288 s., ISBN 978-80-89447-58-9.

kúpiť