Kliknutím na ikonu si vyfiltrujte
vhodné kurzy pre vás
Sponzorované kurzy
Číslo Názov kurzu Trvanie Kredity Dostupnosť Stav
001 Postavenie sestry ako zdravotníckeho pracovníka a zamestnanca 3 hod. max. 2 22.7.2019
9,90 €
002 Etika v povolaní sestry 3 hod. max. 2 22.7.2019
9,90 €
003 Informovaný súhlas v praxi sestry 3 hod. max. 2 22.7.2019
9,90 €
004 Právna zodpovednosť sestry 3 hod. max. 2 22.7.2019
9,90 €
007 Povinná mlčanlivosť v práci sestry 3 hod. max. 2 22.7.2019
9,90 €
013 Zdaňovanie peňažných a nepeňažných plnení 3 hod. max. 2 22.7.2019
14,90 €
021 Právna sebaobrana sestry 3 hod. max. 2 22.7.2019
9,90 €
027 Čo je korupcia a čo je darovanie? 3 hod. max. 2 31.12.2019
9,90 €
028 Právna zodpovednosť lekárnika a lekárne 3 hod. max. 2 31.8.2019
14,90 €
034 Reklama v lekárni 3 hod. max. 2 1.3.2019
14,90 €
035 Informovaný súhlas ako nástroj právnej ochrany poskytovateľa a lekára 3 hod. max. 2 1.3.2019
19,90 €
036 Vybrané situácie zverejňovania údajov zo zdravotnej dokumentácie zo strany sestry 3 hod. max. 2 5.3.2019
9,90 €
037 Právne aspekty domácich pôrodov z pohľadu kompetencií pôrodnej asistentky 3 hod. max. 2 31.12.2019
9,90 €
038 Sestra a pôrodná asistentka ako svedok pred súdom a správnym orgánom 3 hod. max. 2 1.5.2019
9,90 €
039 Budovanie vzťahu lekáreň - pacient: dovolené a nedovolené aktivity zo strany lekárne pre pacienta 3 hod. max. 2 1.5.2019
14,90 €
040 Kto je zákonným zástupcom a partnerom pre rozhodovanie o zdravotnej starostlivosti nespôsobilých pacientov 3 hod. max. 2 1.5.2019
19,90 €
041 Rozsah poučovacej povinnosti sestry voči pacientovi a jej vzťah k poučeniu poskytovanom zo strany lekára 3 hod. max. 2 1.6.2019
9,90 €
042 Trestná zodpovednosť právnických osôb v lekárnickej praxi (lekárne, výdajne zdravotníckych potrieb) 3 hod. max. 2 30.6.2019
19,90 €
043 Právne otázky určovania pracovnej neschopnosti - povinnosti poskytovateľa voči pacientovi, Sociálnej poisťovni 3 hod. max. 2 30.6.2019
14,90 €
044 Práva a povinnosti sestry vo vzťahu k nespolupracujúcemu a agresívnemu pacientovi 3 hod. max. 2 31.7.2019
9,90 €
045 Farmaceut a farmaceutický laborant - postavenie a povinnosti zdravotníckeho pracovníka 3 hod. max. 2 31.8.2019
14,90 €
046 Pravidlá poskytovania informácií o zdravotnom stave pacienta 3 hod. max. 2 31.8.2019
14,90 €
047 Správna klinická prax 2018 3 hod. max. 2 31.12.2019
69,00 €