KURZ
043

Názov kurzu

Právne otázky určovania pracovnej neschopnosti - povinnosti poskytovateľa voči pacientovi, Sociálnej poisťovni

Popis

V praxi (všeobecného) lekára je bežným javom, že k nemu príde pacient, ktorého zdravotný stav mu nedovoľuje na krátku dobu vykonávať jeho zamestnanie. Na takéto prípady došlo k zavedeniu inštitútu dočasnej pracovnej neschopnosti (PN), na ktorý sa aj v tomto kurte zameriame. Rok 2014 bol v oblasti PN „prelomový“, nakoľko priniesol pár významných legislatívnych zmien.

Cieľom tohto kurzu je poskytnúť základnú orientáciu v problematike dočasnej práceneschopnosti so zameraním na osobu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a lekára na jednej strane a pacienta na strane druhej. Ktorý lekár môže nariadiť PN? Môže tak urobiť i sestra? Kedy a kto môže spätne uznať pacienta za dočasne práceneschopného? Aj na tieto otázky pomáha kurz nájsť odpovede.

Zvládnete kurz

za 3 hodiny

Počet dosiahnutých kreditov

2

Kurz je kreditovaný: SLK

Cieľová skupina

Kurz je určený všetkým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a lekárom, ktorí prichádzajú do styku s dočasnou práceneschopnosťou.

Predpokladané vstupné vedomosti

Z hľadiska efektívneho absolvovania kurzu sa vyžadujú základy práce s počítačom a internetom.

Vzdelávacie ciele

Absolvovaním tohto kurzu sa dozviete:

1. Aké sú predpoklady na vystavenie PN?

2. Ktorý zdravotnícky pracovník je oprávnený vystaviť potvrdenie o PN?

3. Ukončenie/zrušenie PN

4. Liečebný režim a vychádzky

5. Povinnosti poskytovateľa voči Sociálnej poisťovni

6. Aké sankcie hrozia?