KURZ
043

Názov kurzu

Právne otázky určovania pracovnej neschopnosti - povinnosti poskytovateľa voči pacientovi, Sociálnej poisťovni

Popis

V praxi (všeobecného) lekára je bežným javom, že k nemu príde pacient, ktorého zdravotný stav mu nedovoľuje na krátku dobu vykonávať jeho zamestnanie. Na takéto prípady došlo k zavedeniu inštitútu dočasnej pracovnej neschopnosti (PN), na ktorý sa aj v tomto kurte zameriame. Rok 2014 bol v oblasti PN „prelomový“, nakoľko priniesol pár významných legislatívnych zmien.

Cieľom tohto kurzu je poskytnúť základnú orientáciu v problematike dočasnej práceneschopnosti so zameraním na osobu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a lekára na jednej strane a pacienta na strane druhej. Ktorý lekár môže nariadiť PN? Môže tak urobiť i sestra? Kedy a kto môže spätne uznať pacienta za dočasne práceneschopného? Aj na tieto otázky pomáha kurz nájsť odpovede.

Tento kurz môžete bezplatne absolvovať vďaka podpore zo strany spoločnosti TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Zvládnete kurz

za 3 hodiny

Počet dosiahnutých kreditov

2

Kurz je kreditovaný: SLK

Cieľová skupina

Kurz je určený všetkým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a lekárom, ktorí prichádzajú do styku s dočasnou práceneschopnosťou.

Predpokladané vstupné vedomosti

Z hľadiska efektívneho absolvovania kurzu sa vyžadujú základy práce s počítačom a internetom.

Vzdelávacie ciele

Absolvovaním tohto kurzu sa dozviete:

1. Aké sú predpoklady na vystavenie PN?

2. Ktorý zdravotnícky pracovník je oprávnený vystaviť potvrdenie o PN?

3. Ukončenie/zrušenie PN

4. Liečebný režim a vychádzky

5. Povinnosti poskytovateľa voči Sociálnej poisťovni

6. Aké sankcie hrozia?