KURZ
018

Názov kurzu

Správna klinická prax

Popis

E-learningový kurz "Správna klinická prax" je akceptovaný medzinárodnou organizáciou Transcelerate BioPharma Inc. a súčasne je kreditovaný Slovenskou lekárskou komorou (SLK), Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA), Slovenskou lekárnickou komorou (SLeK) a Slovenskou komorou medicínsko-technických pracovníkov (SK MTP).

Cieľom kurzu je oboznámiť pracovníkov, ktorí participujú na klinickom skúšaní so základmi správnej klinickej praxe. Obsahom kurzu je obsiahnutie princípu klinického skúšania, zodpovednosti a vzťahov medzi skúšajúcim a etickou komisiou, skúšajúcim a zadávateľom a skúšajúcim a účastníkom skúšania. Interaktívnou formou účastník kurzu prejde zásadami správnej klinickej praxe, povinnosťou etickej komisie a zadávateľa, taktiež povinnosťou skúšajúceho, naučí sa akým spôsobom zadávateľ pripravuje protokol klinického skúšania a príručku pre skúšajúceho. Dôležitým aspektom je zaznamenávanie klinického skúšania, vďaka ktorému je kvalita klinického skúšania merateľná.

Kurz obsahuje terminologický slovník, ktorý je prístupný v každom module. Kurz je navrhnutý s dôrazom na maximálnu efektivitu učenia sa, je podaný zrozumiteľne, využíva hovorené slovo, vizuálne pomôcky a optimálne množstvo prehľadne usporiadaného textu.

Náhľad kurzu si môžete pozrieť na tomto odkaze: https://www.youtube.com/watch?v=2xJi87UJ-Cs

Kurz pozostáva z 8 modulov a to:

Modul 1. Zásady správnej klinickej praxe

Modul 2. Etická komisia

Modul 3. Kvalifikácia skúšajúceho

Modul 4. Informovaný súhlas

Modul 5. Zadávateľ klinického skúšania

Modul 6. Protokol

Modul 7. Príručka pre skúšajúceho

Modul 8. Základné dokumenty

Odporúčané moduly na absolvovanie pre lekára sú: Modul 1.-5. a 8. a pre zdravotnú sestru v klinickom skúšaní: Modul 1., 3. a 4.

E-learning Správna klinická prax dá ucelené dobré základy každému, kto sa zúčastní klinického skúšania, ako na strane skúšajúceho, tak aj na strane etickej komisie či zadávateľa.

Zvládnete kurz

za 3 hodiny

Počet dosiahnutých kreditov

2

Cieľová skupina

Lekári, farmaceuti, farmaceutickí laboranti, lekárnici, koordinátori klinického skúšania, sestry

Predpokladané vstupné vedomosti

Z hľadiska efektívneho absolvovania kurzu sa vyžadujú základné zručnosti pri práci s počítačom a internetom.

Vzdelávacie ciele

Oboznámiť sa so základmi správnej klinickej praxe, ktoré boli odsúhlasené na medzinárodnej harmonizačnej konferencii v roku 1996 a aktualizáciou prijatou v novembri 2016, a ktoré sú nevyhnutné a potrebné pre správne zvládnutie klinického skúšania.