KURZ
060

Názov kurzu

Klinický audit: Čo všetko musí lekár vedieť, keď sa povie "systém hodnotenia bezpečnosti pacienta“

Popis

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti je súborom komplikovaných procesov, ktoré sa priamo či nepriamo dotýkajú pacienta. Každý, kto pôsobí v klinickej praxi vie, že liečba pacienta v sebe ako pre poskytovateľa, tak aj pre zdravotníckeho pracovníka skrýva riziká. Netreba opomínať, že aj pacientovi sa napriek intervencii zdravotníckych pracovníkov nemusí uľaviť. Niektoré riziká majú inherentný charakter a úplne ich eliminovať nie je možné. Iné vyplývajú z povahy ochorenia, ako aj z komplexnosti procesov, ktoré sa pri každom pacientovi spúšťajú. Čím je pacient komplikovanejší a čím viac zdravotníckych pracovníkov je interesovaných do jeho liečby, tým môže narastať aj pravdepodobnosť pochybenia.

Predchádzať pochybeniam, ktoré sú výsledkom nedostatočnej organizácie práce v zariadení či diskomunikácie medzi zdravotníckymi pracovníkmi, alebo absenciou komunikácie voči samotnému pacientovi, je možné aj prostredníctvom vopred pripravených opatrení – pravidiel, ktoré vopred identifikujú potenciálne ohrozenia a definujú pravidlá, ako tieto ohrozenia riešiť.

Ochrana zdravia pacienta by mala byť predmetom systému kvality, ktorý musí mať prijatý každý poskytovateľ zdravotnej starostlivosti. V kurze sa dozviete, čo znamená pojem systém kvality, aká ďalšia charakteristika k nemu pribudla. Taktiež sa dozviete, aké konkrétne systémy hodnotenia bezpečnosti pacienta musí zabezpečiť poskytovateľ ústavnej a ambulantnej starostlivosti a ako sa vykonáva klinický audit u poskytovateľa.

Po absolvovaní kurzu zdravotnícky pracovník pochopí význam a dôležitosť informovaného súhlasu ako nástroja slúžiaceho na manažovanie právneho rizika. Zdravotnícky pracovník bude mať vedomosť o všetkých jeho náležitostiach.

Zvládnete kurz

za 3 hodiny

Počet dosiahnutých kreditov

Kurz momentálne NIE JE kreditovaný v žiadnej komore.

Cieľová skupina

Kurz je prioritne určený lekárom.

Predpokladané vstupné vedomosti

Z hľadiska efektívneho absolvovania kurzu sa vyžadujú základy práce s počítačom a internetom.

Vzdelávacie ciele

V kurze sa dozviete:

1. Čo je systém kvality u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

2. Čo je cieľom klinického auditu

3. Ako sa vykonáva klinický audit

4. O zameraní klinického auditu

5. Čo znamená pojem bezpečnosť pacienta

6. Aké systémy hodnotenia bezpečnosti pacienta musia mať prijaté ambulantné zdravotnícke zariadenia

7. Aké systémy hodnotenia bezpečnosti pacienta musia mať prijaté ústavné zdravotnícke zariadenia

8. O informovanom súhlase ako významnom nástroji manažovania právneho rizika