KURZ
061

Názov kurzu

Klinický audit: Čo všetko musí sestra vedieť, keď sa povie "systém hodnotenia bezpečnosti pacienta“

Popis

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti je súborom komplikovaných procesov, ktoré sa priamo či nepriamo dotýkajú pacienta. Každý, kto pôsobí v klinickej praxi, vie, že liečba pacienta a nepredpokladateľné okolnosti skrývajú riziká, ktoré právne ohrozujú poskytovateľa, ale aj sestru samotnú. Súčasne zdravotný stav pacienta môže byť taký, že napriek správne poskytnutej zdravotnej starostlivosti sa pacientovi nemusí uľaviť. Niektoré riziká, ktoré pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti hrozia, sa pri konkrétnom type ochorenia alebo zákroku dajú vytipovať a je možné im predchádzať. Iné vyplývajú z povahy ochorenia, ako aj z komplexnosti procesov, ktoré sa pri každom pacientovi spúšťajú. Čím je pacientov zdravotný stav komplikovanejší a čím viac zdravotníckych pracovníkov je interesovaných do jeho liečby, tým môže narastať aj pravdepodobnosť pochybenia.

Predchádzať pochybeniam, ktoré sú výsledkom nedostatočnej organizácie práce v zariadení či zmätočnej komunikácie medzi zdravotníckymi pracovníkmi, alebo aj úplnej absencie komunikácie voči samotnému pacientovi, je možné aj prostredníctvom vopred pripravených opatrení – pravidiel, ktoré vopred identifikujú potenciálne ohrozenia a definujú pravidlá ako tieto ohrozenia riešiť.

Ochrana zdravia pacienta by mala byť predmetom systému kvality, ktorý musí mať prijatý každý poskytovateľ zdravotnej starostlivosti. V kurze sa dozviete, čo znamená pojem systém kvality, aká ďalšia charakteristika k nemu pribudla a aký vplyv to má na prax sestry v zdravotníckom zariadení. Taktiež sa dozviete, aké konkrétne systémy hodnotenia bezpečnosti pacienta musí zabezpečiť poskytovateľ ústavnej a ambulantnej starostlivosti a ako sa vykonáva klinický audit u poskytovateľa.

Po absolvovaní kurzu sestra pochopí význam a dôležitosť legislatívy tykajúcej sa systému kvality a klinického auditu, aké povinnosti z neho pre ňu vyplývajú a dosahy na prax v zdravotníckych zariadeniach.

Zvládnete kurz

za 3 hodiny

Počet dosiahnutých kreditov

Kurz momentálne NIE JE kreditovaný v žiadnej komore.

Cieľová skupina

Kurz je prioritne určený sestrám.

Predpokladané vstupné vedomosti

Z hľadiska efektívneho absolvovania kurzu sa vyžadujú základy práce s počítačom a internetom.

Vzdelávacie ciele

V kurze sa dozviete:

1. Čo je systém kvality u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

2. Čo je cieľom klinického auditu

3. Ako sa systém kvality a klinický audit týka mňa ako sestry

4. Ako sa vykonáva klinický audit

5. O zameraní klinického auditu

6. Čo znamená pojem bezpečnosť pacienta

7. Aké systémy hodnotenia bezpečnosti pacienta musia mať prijaté ambulantné zdravotnícke zariadenia

8. Aké systémy hodnotenia bezpečnosti pacienta musia mať prijaté ústavné zdravotnícke zariadenia

9. O informovanom súhlase ako významnom nástroji manažovania právneho rizika