KURZ
064

Názov kurzu

Právna zodpovednosť zdravotníckeho pracovníka pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Popis

Cieľom kurzu "Právna zodpovednosť zdravotníckeho pracovníka pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti" je poukázať na dôležitosť správneho postupu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti zo strany zdravotníckych pracovníkov vzhľadom na to, že predmetom ich práce je samotné zdravie a život pacientov. V prípade porušenia povinností, ktoré zdravotníckym pracovníkom vyplývajú z rôznych právnych predpisov, môže dôjsť k vzniku právnej zodpovednosti.

V kurze sa dozviete, aké druhy právnych zodpovedností môže zdravotnícky pracovník založiť jedným konaním/nekonaním.

V kurze sa nachádza množstvo praktických príkladov, na základe ktorých by sa zdravotnícky pracovník mal vedieť vyhnúť nepriaznivému následku (vzniku právnej zodpovednosti) za svoje protiprávne konanie.

Zvládnete kurz

za 2 hodiny

Počet dosiahnutých kreditov

Kurz momentálne NIE JE kreditovaný v žiadnej komore.

Cieľová skupina

Kurz je určený všetkým zdravotníckym pracovníkom.

Predpokladané vstupné vedomosti

Z hľadiska efektívneho absolvovania kurzu sa vyžadujú základy práce s počítačom a internetom.

Vzdelávacie ciele

Absolvovaním tohto kurzu sa dozviete o:

1. predpokladoch právnej zodpovednosti,

2. zavinení ako predpokladu na vznik právnej zodpovednosti,

3. praktických príkladoch na nedbanlivostnú formu zavinenia,

4. praktických príkladoch na úmyselnú formu zavinenia,

5. skutočnosti, kedy je potrebné zavinenie na vznik právnej zodpovednosti,

6. následkoch pri jednotlivých formách právnej zodpovednosti.