KURZ
066

Názov kurzu

FARMACEUT GDPR I. - Pojmy, ktoré musí lekárnik ovládať a aplikácia kľúčových zásad GDPR v praxi lekárne

Popis

V lekárenskom prostredí sa pohybuje mnoho pacientov, no nie o každom pacientovi farmaceut spracúva jeho osobné údaje. V lekárni sa spracúvajú osobné údaje pacienta napríklad v prípade výdaja liekov, dietetických potravín alebo zdravotníckych pomôcok vydávaných na základe lekárskeho predpisu, poukazu alebo objednávky. Na lekárskom predpise sú uvedené osobitné kategórie osobných údajov, a to údaje týkajúce sa zdravia pacienta. Práve preto musia zamestnanci lekárne dávať pozor, aby sa tieto lekárske predpisy nestratili alebo aby neboli poskytnuté cudzej osobe, pretože by mohlo dôjsť k bezpečnostnému incidentu.

Je veľmi dôležité, aby zamestnanci lekárne, ktorí majú prístup k osobným údajom pacienta, postupovali pri ich spracúvaní veľmi obozretne, pristupovali k nim s citlivosťou a s ohľadom na ciele kurzu. Zároveň treba mať na pamäti, že aj na farmaceutov sa vzťahuje povinnosť mlčanlivosti, keďže aj oni patria medzi zdravotníckych pracovníkov.

Cieľom prvého kurzu pre zamestnancov lekárne bude ich postupné oboznámenie so základnými zásadami nariadenia GDPR, ich povinnosťami a tým, ako postupovať pri práci s osobnými údajmi tak, aby nedošlo k právnemu ohrozeniu ich osoby alebo zamestnávateľa. V kurze si povieme viac o tom, na koho sa nariadenie GDPR vzťahuje, prejdeme si základné pojmy, s ktorými nariadenie pracuje a ktorým je potrebné, aby farmaceuti rozumeli a taktiež sa budeme venovať základným zásadám GDPR, ktoré sú v praxi farmaceuta veľmi dôležité.

Cieľom zásad je zabezpečiť, aby zamestnanci, ako napr. farmaceut, farmaceutický laborant, interná účtovníčka, sanitár a ďalší zdravotnícki pracovníci spracúvali osobné údaje tak, aby boli rešpektované práva pacientov, ktorých označujeme aj ako dotknuté osoby a aby spracúvaním ich osobných údajov nedochádzalo k porušovaniu práva na zachovanie ich ľudskej dôstojnosti alebo k iným neoprávneným zásahom do práva na ochranu ich súkromia. Zamestnanci lekárne musia tieto zásady bezpodmienečne dodržiavať a môžu sa od nich odchýliť len po prípadnom písomnom odsúhlasení zo strany konateľa lekárne alebo inej osoby zodpovednej za dodržiavanie ochrany osobných údajov.

Zvládnete kurz

za 3 hodiny

Počet dosiahnutých kreditov

Kurz momentálne NIE JE kreditovaný v žiadnej komore.

Cieľová skupina

Kurz je určený zamestnancom lekárne, ktorí pracujú s osobnými údajmi pacientov.

Predpokladané vstupné vedomosti

Z hľadiska efektívneho absolvovania kurzu sa vyžadujú základy práce s počítačom a internetom.

Vzdelávacie ciele

1. Prečo je potrebné chrániť osobné údaje pacienta?

2. Prečo je taký rozruch okolo osobných údajov?

3. Vzťahuje sa GDPR aj na zamestnancov lekárne?

4. Kto je zodpovedný za dodržiavanie pravidiel GDPR?

5. Ktoré základné pojmy musí zamestnanec lekárne ovládať?

6. Ako vyzerá aplikácia kľúčových zásad GDPR nevyhnutných pre bezpečný postup farmaceuta v praxi?