KURZ
067

Názov kurzu

SESTRA GDPR I. - Prečo je potrebné chrániť osobné údaje pacienta a ktoré pojmy sestra musí za každých okolností ovládať

Popis

Súčasťou povolania sestry je každodenná práca so zdravotnou dokumentáciou pacientov, obsahom ktorej sú osobné údaje nielen samotného pacienta, ale častokrát aj iných osôb, napríklad zákonných zástupcov, prípadne anamnéza rodinných príslušníkov. Tieto údaje, ktoré sú súčasťou zdravotnej dokumentácie, sú ohrozované rôznymi spôsobmi v závislosti od formy zdravotnej dokumentácie. Zdravotná dokumentácia preto obsahuje veľké množstvo citlivých údajov o zdraví pacientov a niekedy aj o rodinných príslušníkoch, preto je veľmi dôležité dbať na správne zaobchádzanie s osobnými údajmi obsiahnutými v dokumentácii a na ich ochranu.

V prvom kurze zo série kurzov týkajúcich sa ochrany osobných údajov sa budeme zaoberať otázkou, prečo je potrebné chrániť osobné údaje pacienta a snažiť sa objasniť pojmy, ktoré sestra musí za každých okolností ovládať, aby spracovanie osobných údajov v zdravotníckom zariadení bolo v súlade s nariadením GDPR. V tomto kurze sa snažíme sestry uviesť do problematiky ochrany osobných údajov v zdravotníctve a na praktických príkladoch poukazovať na konkrétne situácie v zdravotníckych zariadeniach, s ktorými sa sestry môžu stretnúť a odporučiť, ako na ne reagovať.

Zvládnete kurz

za 3 hodiny

Počet dosiahnutých kreditov

Kurz momentálne NIE JE kreditovaný v žiadnej komore.

Cieľová skupina

Kurz je určený sestrám, pôrodným asistentkám a praktickým sestrám, uvádza ich do problematiky ochrany osobných údajov v zdravotníctve a na praktických príkladoch poukazuje na konkrétne situácie v zdravotníckych zariadeniach, s ktorými sa môžu stretnúť a odporúča, ako na ne reagovať.

Predpokladané vstupné vedomosti

Z hľadiska efektívneho absolvovania kurzu sa vyžadujú základy práce s počítačom a internetom.

Vzdelávacie ciele

1. Prečo je potrebné chrániť osobné údaje pacienta?

2. Vzťahuje sa GDPR aj na sestry ako zamestnancov?

3. Kto je zodpovedný za dodržiavanie pravidiel GDPR?

4. Ktoré základné pojmy musí sestra ovládať?

5. Čo sú to osobitné kategórie osobných údajov a čo to pre sestru znamená?

6. Prečo sestra môže pracovať s údajmi osobitnej kategórie?