KURZ
069

Názov kurzu

SESTRA GDPR III. - Katalóg povinností zdravotníckeho zariadenia pre správne dodržiavanie GDPR

Popis

Nariadenie GDPR pre zdravotnícke zariadenia prináša nové povinnosti, s ktoré je potrebné zabezpečiť. Rovnako je potrebné zabezpečiť implementáciu postupov v zdravotníckych zariadeniach pri vybavovaní žiadosti od pacientov alebo v prípade nahlasovaní bezpečnostných incidentov. Niektoré povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov už vyplývali aj zo staršej legislatívy, avšak mnohí poskytovatelia im nevenovali dostatočnú pozornosť. Cieľom tohto kurzu bude zhrnutie najpodstatnejších povinností zdravotnícke zariadenia a sestry a rovnako oboznámenie sa s odporúčaniami ako postupovať pri práci s osobnými údajmi tak, aby nedošlo k právnemu ohrozeniu sestry alebo jeho zamestnávateľa.

Zvládnete kurz

za 3 hodiny

Počet dosiahnutých kreditov

Kurz momentálne NIE JE kreditovaný v žiadnej komore.

Cieľová skupina

Kurz je určený sestrám, pôrodným asistentkám a praktickým sestrám.

Predpokladané vstupné vedomosti

Z hľadiska efektívneho absolvovania kurzu sa vyžadujú základy práce s počítačom a internetom.

Vzdelávacie ciele

Absolvovaním kurzu sa dozviete:

1. Aké údaje je zdravotnícke zariadenie povinné oznámiť svojim pacientom pred poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

2. Odporúčaný postup pri vybavovaní žiadosti od pacientov.

3. Ako postupovať pri porušení zabezpečenia osobných údajov, oznamovacia povinnosť pacientovi a Úradu na ochranu osobných údajov.

4. Ako viesť záznamy o spracovateľských činnostiach.

5. Bezpečnostné zásady pri obsluhe IT zariadení pre sestry.

6. Stručné informácie k povinnosti vykonať posúdenie vplyvu, predbežnú konzultáciu s úradom, stanovenie zodpovednej osoby a ďalšie.