KURZ
070

Názov kurzu

SESTRA GDPR IV. - Bezpečnostné opatrenia zdravotníckeho zariadenia pri GDPR - ako sa vyhýbať rizikám

Popis

Ochrana osobných údajov v zdravotníckych zariadeniach neznemená len vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie, ktorú si založíte do „šuflíka“. V prípade, ak máte v zdravotníckom zariadení nastavené pravidlá ochrany osobných údajov je nevyhnutné ich dodržiavať. Dodržiavanie týchto pravidiel je potrebné, aby zabezpečil poskytovateľ zdravotnej starostlivosti alebo ním poverená osoba za túto činnosť zodpovedná. Je preto nevyhnutné, aby zamestnanci, či už na pozícii lekára alebo sestry vedeli ako majú bezpečne pracovať s dokumentmi obsahujúcimi osobné údaje (lekárske správy, zdravotná dokumentácia), ale aj s počítačom alebo iným elektronickým zariadením, s ktorým by pri nesprávnej manipulácii mohlo dôjsť k úniku alebo strate osobných údajov. O povinnostiach ako bezpečne spracúvať osobné údaje je potrebné zamestnancov poučiť a takéto poučenie opakovať v pravidelných intervaloch, aby poskytovateľ skutočne zabezpečil dodržiavanie pravidiel v zdravotníckom zariadení. Cieľom tohto posledného kurzu zo série kurzov týkajúcich sa GDPR je vymedzenie postupov pre zamestnancov v prípade dopytov od pacientov a rovnako poučenie zamestnancov o tom, ako manipulovať s dokumentmi obsahujúcimi osobné údaje, ako chrániť počítač, priestory ambulancie, ako aj stanovenie pravidiel, ktoré je nevyhnutné v zdravotníckom zariadení dodržiavať, aby spracovanie osobných údajov bolo bezpečné aj po technickej stránke.

Zvládnete kurz

za 3 hodiny

Počet dosiahnutých kreditov

Kurz momentálne NIE JE kreditovaný v žiadnej komore.

Cieľová skupina

Kurz je určený sestrám, pôrodným asistentkám a praktickým sestrám, ktoré pracujú s osobnými údajmi pacientov.

Predpokladané vstupné vedomosti

Z hľadiska efektívneho absolvovania kurzu sa vyžadujú základy práce s počítačom a internetom.

Vzdelávacie ciele

Absolvovaním kurzu sa dozviete:

1. Ako postupovať v prípade žiadosti pacienta o poskytnutie informácii k ochrane osobných údajov.

2. Aké majú pacienti práva a ako ich zamestnanci majú vybaviť.

3. Povinnosti zamestnancov pri práci s osobnými údajmi pacientov.

4. Práva zamestnanca ako oprávnenej osoby pri spracúvaní osobných údajov.

5. Zodpovednosť za porušenie práv a povinností zamestnancov.

6. Desatoro pre ochranu osobných údajov podľa GDPR pre zamestnancov zdravotníckeho zariadenia.