KURZ
071

Názov kurzu

Vedenie zdravotnej dokumentácie – čo ako zdravotnícky pracovník musím vedieť

Popis

Vedenie zdravotnej dokumentácie je pre zdravotníkov rutinou. Zároveň ale ide o činnosť, ktorá má obrovský význam, a to najmä vtedy, „ak veci nejdú, ako sa čakalo.“ Vedenie zdravotnej dokumentácie je regulované právnymi predpismi rôznej právnej sily. Od 1.1.2019 platí, že zdravotnú dokumentáciu vedie zdravotnícky pracovník v elektronickej zdravotnej knižke. Znamená to, že všetci zdravotnícki pracovníci museli prejsť z klasickej papierovej formy na elektronickú formu v elektronickej zdravotnej knižke. Ako sa orientovať pri vedení zdravotnej dokumentácie tak, aby každodenná prax zdravotníka bola plynulá, neprebyrokratizovaná a jednotlivé inštitúty plnili svoju úlohu? Ako ju viesť tak, aby sme neohrozili seba ani pacienta?

Kurz ponúka prehľad právnej úpravy vedenia zdravotnej dokumentácie tak, aby sa v nej zdravotnícky pracovník orientoval a dokázal bezpečne vyjsť do „cestnej premávky“ svojho pracovného dňa. Pozornosť bude venovaná tiež zasadeniu povinnosti viesť zdravotnú dokumentáciu do kontextu ochrany súkromia pacienta, aspektom a významu tejto povinnosti. Preto budú po prehľadovej časti zvlášť zdôraznené zákonné požiadavky a obmedzenia pre sprístupňovanie a poskytovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie tretím osobám, odovzdávanie zdravotnej dokumentácie pri zmene či zániku poskytovateľa.

Napokon sa budeme venovať sankciám spojeným s nedostatočným alebo nesprávnym spracúvaním zdravotnej dokumentácie a neplnením požiadaviek súvisiacich so sprístupňovaním, poskytovaním údajov zo zdravotnej dokumentácie či dokonca s ich zverejňovaním.

Zvládnete kurz

za 2 hodiny

Počet dosiahnutých kreditov

Kurz momentálne NIE JE kreditovaný v žiadnej komore.

Cieľová skupina

Kurz je určený zdravotníckym pracovníkom – lekárom, sestrám a pôrodným asistentkám.

Predpokladané vstupné vedomosti

Z hľadiska efektívneho absolvovania kurzu sa vyžadujú základné zručnosti práce s počítačom a internetom.

Vzdelávacie ciele

 • čo je to zdravotná dokumentácia
 • kto vedie zdravotnú dokumentáciu a kto za ňu zodpovedá
 • druhy a formy vedenia zdravotnej dokumentácie
 • elektronická zdravotná knižka
 • papierová zdravotná dokumentácia
 • obsah zdravotnej dokumentácie a záznamy
 • zápis v papierovej zdravotnej dokumentácii
 • elektronický zdravotný záznam v elektronickej zdravotnej knižke
 • oprava v zdravotnej dokumentácii
 • nakladanie so zdravotnou dokumentáciou
 • odovzdanie zdravotnej dokumentácie a jej prevzatie do úschovy
 • uchovávanie zdravotnej dokumentácie
 • sankcie