KURZ
073

Názov kurzu

Základy regulácie reklamy pre reprezentanta farmaceutickej spoločnosti

Popis

Predmetom záujmu farmaceutických spoločností sú prevažne lieky. Trh s liekmi je však s cieľom chrániť zdravie a bezpečnosť pacienta významne regulovaný a tieto regulácie sa týkajú aj reklamy liekov. Pre reprezentantov farmaceutických spoločností je preto dôležité vedieť, akými základnými pravidlami sa riadiť pri reklame liekov, aby pri ich propagácii neohrozili seba ani svojho zamestnávateľa.

V kurze sa okrem hlavných zásad reklamy liekov dozviete aj to, čo už je a čo ešte nie je považované za reklamu liekov, aká reklama je zakázaná vo vzťahu k pacientskej verejnosti a odbornej obci alebo aké charakteristiky by mala mať reklama liekov, aby bola v súlade so zákonom.

Povieme si, či sa návšteva lekára za účelom propagácie liekov môže uskutočniť aj v čase jeho ordinačných hodín a či mu reprezentant za predpis konkrétneho lieku má právo sľúbiť nejaký dar alebo výhodu.

Kurz sa venuje aj vzorkám liekov a zásadám, ktoré musia byť pri ich poskytovaní dodržané a v závere poukazuje aj na reklamu liekov, ktoré sa používajú pri off-label liečbe.

Zvládnete kurz

za 1 hod.

Počet dosiahnutých kreditov

Kurz momentálne NIE JE kreditovaný v žiadnej komore.

Cieľová skupina

Kurz je určený reprezentantom farmaceutickej spoločnosti.

Predpokladané vstupné vedomosti

Z hľadiska efektívneho absolvovania kurzu sa vyžadujú základné zručnosti práce s počítačom a internetom.

Vzdelávacie ciele

  • základné pravidlá pri reklame liekov
  • rozdelenie reklamy podľa adresáta
  • zakázané reklamné aktivity voči pacientskej verejnosti
  • zákaz poskytovania darov a výhod odbornej verejnosti pri propagácii liekov
  • zákaz reklamy liekov počas ordinačných hodín lekára
  • kedy nehovoríme o reklame liekov
  • reklama liekov pri off-label liečbe