KURZ
077

Názov kurzu

Triáž pacientov – právne predpoklady pre rozhodovanie o indikácii intenzívnej starostlivosti počas pandémie

Popis

Pandémia koronavírusu postavila zdravotníctvo a zdravotníckych pracovníkov do náročnej situácie. V dôsledku zvyšujúceho sa počtu pacientov s ťažkým priebehom ochorenia COVID-19 dochádza alebo môže dôjsť k vyčerpaniu a následnému obmedzeniu kapacít JIS/OAIM na poskytovanie intenzívnej zdravotnej starostlivosti.

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a zdravotnícki pracovníci sú viac ako kedykoľvek predtým postavení pred rozhodnutia, ktoré nie sú založené výlučne na odborných a medicínskych postupoch, ale sú konfrontovaní aj s hodnotovými, etickými dilemami týchto rozhodnutí.

Za účelom zjednotenia postupov v tejto mimoriadnej situácii vydalo Ministerstvo zdravotníctva SR odborné usmernenie o indikácii intenzívnej starostlivosti v situácii krízy a obmedzených kapacít v zdravotníckych zariadeniach z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19.

Kurz ponúka základný prehľad najmä právnych predpokladov v prípade potreby rozhodovania o indikácii intenzívnej starostlivosti, ktoré je spojené s výberom pacientov, ktorým sa takáto starostlivosť poskytne, tzv. triáž.

Okrem vymedzenia základných pojmov, ako sú „triáž“, „vzácne zdroje“ a ďalšie dôležité pojmy spojené s touto problematikou, kurz upozorňuje na právne situácie, ktoré môžu počas výkonu triáže a pri starostlivosti o pacientov s ochorením COVID-19 nastať. Ide najmä o otázky informovaného súhlasu, vedenia zdravotnej dokumentácie, zásad komunikácie s pacientom a blízkymi osobami pacienta. Kurz sa zaoberá aj problematikou právnej zodpovednosti zdravotníckych pracovníkov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti pri realizácii procesu triáže.

Prostredníctvom úvodných videí s významnými osobnosťami z oblasti intenzívnej medicíny a medicínskej etiky a bioetiky kurz tiež poskytuje odpovede na niektoré praktické otázky v súvislosti s realizáciou tohto neľahkého procesu.

Kurz je súčasťou Systému hodnotenia bezpečnosti pacienta v oblasti práv pacienta podľa § 2 ods. 12 vyhlášky 444/2019 Z. z., ako aj Systému hodnotenia bezpečnosti pacienta v oblasti komunikácie s pacientom podľa § 2 ods. 11 vyhlášky 444/2019 Z. z.

Zvládnete kurz

za 2 hodiny

Počet dosiahnutých kreditov

Kurz momentálne NIE JE kreditovaný v žiadnej komore.

Cieľová skupina

Kurz je určený lekárom (vrátane záchranárov), ale aj všetkým zdravotníckym pracovníkom, ktorí sú súčasťou rozhodovania o poskytovaní zdravotnej starostlivosti v krízových situáciách.

Predpokladané vstupné vedomosti

Z hľadiska efektívneho absolvovania kurzu sa vyžadujú základné zručnosti práce s počítačom a internetom.

Vzdelávacie ciele

 • čo je triáž
 • čo sú vzácne zdroje
 • kto triáž vyhlasuje, monitoruje a ukončuje
 • základné princípy realizovania triáže
 • informovaný súhlas pri realizácii triáže
 • špecifiká informovaného súhlasu pri rozhodovaní o poskytnutí vzácnych zdrojov v čase pandémie
 • princípy komunikácie s pacientom
 • komunikácia s blízkymi osobami pacienta
 • vzťah medzi komunikáciou s blízkymi osobami pacienta a povinnosťou mlčanlivosti
 • vedenie zdravotnej dokumentácie v procese triáže
 • právna zodpovednosť súvisiaca s rozhodnutiami v procese triáže