KURZ
028

Názov kurzu

Právna zodpovednosť lekárnika a lekárne

Čo znamená právna zodpovednosť v praxi lekárnika a v činnosti lekárne?

Popis

Farmaceut je osobou, ktorú právne predpisy stavajú do polohy subjektu vybaveného potrebnými odbornými predpokladmi na výdaj správneho lieku, určenie prípadných interakcií a kontraindikácií medzi liekmi a poskytovanie odborného poradenstva klientovi – pacientovi. Farmaceut sa pri výkone povolania ocitá v zmiešaných vzťahoch. V jednom z nich má postavenie zamestnanca voči poskytovateľovi lekárenskej starostlivosti, v druhom vzťahu komunikuje odborné informácie pacientovi a v treťom prípade je vo vzťahu k Slovenskej lekárnickej komore, v ktorej je registrovaný. S výkonom povolania farmaceuta – a to predovšetkým v uvedených vzťahoch – je spojená aj právna zodpovednosť. Rozoznávame viaceré druhy právnej zodpovednosti, ktoré delíme podľa odvetvia práva na občianskoprávnu, trestnoprávnu, pracovnoprávnu, administratívnoprávnu a disciplinárnu. Podľa toho, čo farmaceut poruší, tomu zodpovedajú aj riziká vyvodenia zodpovednosti.

Tento kurz sa okrem postavenia farmaceuta ako zdravotníckeho pracovníka zaoberá i postavením lekárne ako poskytovateľa lekárenskej starostlivosti. Povieme si, čoho sa lekáreň ako právnická osoba môže dopustiť pri poskytovaní lekárenskej starostlivosti, aké druhy zodpovednosti sa poskytovateľa lekárenskej starostlivosti týkajú a aké sankcie eventuálne lekárni hrozia.

Po absolvovaní kurzu by sa mal lekárnik a tiež iný predstaviteľ lekárne lepšie orientovať v škále rizík, do ktorých sa môže dostať pri svojej činnosti. Kurz zorientuje absolventa v tom, čo všetko pri práci hrozí, aké druhy zodpovednosti poznáme – ktoré sa ho bytostne týkajú. Výsledkom by malo byť zlepšenie praxe a predchádzanie hrozbe sankcií a iných právnych postihov. Kurz hovorí, za čo a kedy je možné očakávať pokutu, žalobu na súd, prepustenie z práce, trestné stíhanie a pod. Samozrejme, kurz hovorí aj o konkrétnych výškach pokút a o odporúčaniach na poistenie uvedených rizík.

ŠTRUKTÚRA KURZU:

1. O zodpovednosti všeobecne

2. Občianskoprávna zodpovednosť

3. Trestnoprávna zodpovednosť

4. Administratívnoprávna zodpovednosť

5. Disciplinárna zodpovednosť

6. Pracovnoprávna zodpovednosť

7. Reťazenie zodpovedností a ich následky pre farmaceuta/lekáreň

Zvládnete kurz

za 3 hodiny

Počet dosiahnutých kreditov

Kurz momentálne NIE JE kreditovaný v žiadnej komore.

Cieľová skupina

Kurz je určený, farmaceutom, odborným zástupcom lekární, ale aj štatutárom lekární, ktorí zodpovedajú za manažovanie rizika v rámci fungovania lekárne.

Predpokladané vstupné vedomosti

Z hľadiska efektívneho absolvovania kurzu sa vyžadujú základy práce s počítačom a internetom.

Vzdelávacie ciele

Účastník kurzu by po jeho absolvovaní mal byť schopný v praxi rozlíšiť, v ktorej situácii mu aká zodpovednosť hrozí. Správnou identifikáciou rizika sa účastník kurzu bude môcť jednoduchšie rizikovým momentom vyhnúť a minimalizovať tak nástrahy, ktoré mu výkon lekárnického povolania denne prináša.