KURZ
045

Názov kurzu

Farmaceut a farmaceutický laborant - postavenie a povinnosti zdravotníckeho pracovníka

Popis

Farmaceut (a v určitom rozsahu aj farmaceutický laborant) je osobou, ktorú právne predpisy stavajú do polohy subjektu vybaveného potrebnými odbornými predpokladmi na výdaj správneho lieku, určenie prípadných interakcií a kontraindikácií medzi liekmi a poskytovanie odborného poradenstva klientovi – pacientovi. Farmaceut aj farmaceutický laborant sa pri výkone povolania ocitajú v zmiešaných vzťahoch. V jednom z nich majú postavenie zamestnanca voči poskytovateľovi lekárenskej starostlivosti, v druhom vzťahu komunikujú odborné informácie pacientovi a v treťom prípade sú vo vzťahu k Slovenskej lekárnickej komore alebo Slovenskej komore medicínsko-technických pracovníkov, v ktorej sú registrovaní. S výkonom povolania farmaceuta a farmaceutického laboranta – a to predovšetkým v uvedených vzťahoch – je spojená aj právna zodpovednosť, o ktorej si tiež čo-to povieme.

Tento kurz sa zaoberá postavením a povinnosťami farmaceuta a farmaceutického laboranta ako zdravotníckeho pracovníka. Okrem toho si povieme, čoho sa uvedení zdravotnícki pracovníci môžu dopustiť pri poskytovaní lekárenskej starostlivosti a aké sankcie im eventuálne hrozia. Na základe toho budú môcť brať zreteľ na sankcie a zlepšiť svoju každodennú rutinu.

Zvládnete kurz

za 3 hodiny

Počet dosiahnutých kreditov

2

Kurz je kreditovaný: Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov

Cieľová skupina

Kurz je určený farmaceutom a farmaceutickým laborantom, ktorí chcú vedieť, „kde stoja“, ako je ohraničený rozsah ich práv a povinností v rámci poskytovania lekárenskej starostlivosti, či musia za každých okolností žiadať preukaz poistenca pri vydávaní liekov, či môžu vydať liek aj osobe splnomocnenej na to pacientom a podobne.

Predpokladané vstupné vedomosti

Z hľadiska efektívneho absolvovania kurzu sa vyžadujú základy práce s počítačom a internetom.

Vzdelávacie ciele

Absolvovaním tohto kurzu sa dozviete:

1. O postavení farmaceuta a farmaceutického laboranta ako zdravotníckeho pracovníka.

2. O ich povinnostiach a kompetenciách.

3. O tom, čo im hrozí, ak porušia svoje zákonné povinnosti.

4. Praktické rady týkajúce sa právnych aspektov poskytovania lekárenskej starostlivosti, ako postupovať tak, aby voči nim nebola vyvodená zodpovednosť, t. j. aby predchádzali rizikám.