KURZ
047

Názov kurzu

Správna klinická prax 2018

Popis

E-learningový kurz "Správna klinická prax" je akceptovaný medzinárodnou organizáciou Transcelerate BioPharma Inc. a súčasne je kreditovaný Slovenskou komorou medicínsko-technických pracovníkov (SK MTP).

Cieľom kurzu je oboznámiť pracovníkov, ktorí participujú na klinickom skúšaní so základmi správnej klinickej praxe. Obsahom kurzu je obsiahnutie princípu klinického skúšania, zodpovednosti a vzťahov medzi skúšajúcim a etickou komisiou, skúšajúcim a zadávateľom a skúšajúcim a účastníkom skúšania. Interaktívnou formou účastník kurzu prejde zásadami správnej klinickej praxe, povinnosťou etickej komisie a zadávateľa, taktiež povinnosťou skúšajúceho, naučí sa akým spôsobom zadávateľ pripravuje protokol klinického skúšania a príručku pre skúšajúceho. Dôležitým aspektom je zaznamenávanie klinického skúšania, vďaka ktorému je kvalita klinického skúšania merateľná.

Kurz obsahuje terminologický slovník, ktorý je prístupný v každom module. Kurz je navrhnutý s dôrazom na maximálnu efektivitu učenia sa, je podaný zrozumiteľne, využíva hovorené slovo, vizuálne pomôcky a optimálne množstvo prehľadne usporiadaného textu.

Náhľad kurzu si môžete pozrieť na tomto odkaze: https://www.youtube.com/watch?v=2xJi87UJ-Cs

Kurz pozostáva z 8 modulov a to:

Modul 1. Zásady správnej klinickej praxe

Modul 2. Etická komisia

Modul 3. Kvalifikácia skúšajúceho

Modul 4. Informovaný súhlas

Modul 5. Zadávateľ klinického skúšania

Modul 6. Protokol

Modul 7. Príručka pre skúšajúceho

Modul 8. Základné dokumenty

Odporúčané moduly na absolvovanie pre lekára sú: Modul 1.-5. a 8. a pre zdravotnú sestru v klinickom skúšaní: Modul 1., 3. a 4.

E-learning Správna klinická prax dá ucelené dobré základy každému, kto sa zúčastní klinického skúšania, ako na strane skúšajúceho, tak aj na strane etickej komisie či zadávateľa.

_______________________________________________

Doplnenie informácie pre členov Českej lekárskej komory o akceptácii kreditov zo zahraničia:

Dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 §13 odst. 7 " Účast lékaře na zahraniční vzdělávací akci posoudí na základě individuální žádosti lékaře představenstvo okresního sdružení, v němž je lékař evidován. Při posuzování zahraničních vzdělávacích akcí se postupuje analogicky jako u akcí tuzemských. Pokud tomu bude odpovídat povaha zahraniční vzdělávací akce, vydá představenstvo okresního sdružení žadateli potvrzení o počtu udělených kreditů za účast na této akci."

Zvládnete kurz

za 3 hodiny

Počet dosiahnutých kreditov

2

Kurz je kreditovaný: Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov (SK MTP)

Cieľová skupina

Lekári, farmaceuti, farmaceutickí laboranti, lekárnici, koordinátori klinického skúšania, sestry

Predpokladané vstupné vedomosti

Z hľadiska efektívneho absolvovania kurzu sa vyžadujú základné zručnosti pri práci s počítačom a internetom.

Vzdelávacie ciele

Oboznámiť sa so základmi správnej klinickej praxe, ktoré boli odsúhlasené na medzinárodnej harmonizačnej konferencii v roku 1996 a aktualizáciou prijatou v novembri 2016, a ktoré sú nevyhnutné a potrebné pre správne zvládnutie klinického skúšania.