KURZ
048

Názov kurzu

GDPR I. - Úvod: Prečo je potrebné chrániť osobné údaje pacienta a ktoré pojmy lekár musí za každých okolností ovládať?

Popis

Súčasťou povolania lekára je každodenná práca so zdravotnou dokumentáciou pacientov, obsahom ktorej sú osobné údaje nielen samotného pacienta, ale častokrát aj iných osôb, napríklad zákonných zástupcov, prípadne anamnéza rodinných príslušníkov. Tieto údaje, ktoré sú súčasťou zdravotnej dokumentácie, sú ohrozované rôznymi spôsobmi v závislosti od formy zdravotnej dokumentácie. Zdravotná dokumentácia preto obsahuje veľké množstvo citlivých údajov o zdraví pacientov a niekedy aj o rodinných príslušníkoch, preto je veľmi dôležité dbať na správne zaobchádzanie s osobnými údajmi obsiahnutými v dokumentácii a na ich ochranu.

V prvom kurze zo série kurzov týkajúcich sa ochrany osobných údajov sa budeme zaoberať otázkou, prečo je potrebné chrániť osobné údaje pacienta a snažiť sa objasniť pojmy, ktoré lekár musí za každých okolností ovládať, aby zdravotnú starostlivosť poskytoval nielen správne podľa osobitných predpisov týkajúcich sa zdravotníctva, ale aj v súlade s Nariadením GDPR. V tomto kurze sa snažíme lekárov uviesť do problematiky ochrany osobných údajov v zdravotníctve a na praktických príkladoch poukazovať na konkrétne situácie v ambulanciách, s ktorými sa lekári môžu stretnúť a odporučiť, ako na ne reagovať.

Zvládnete kurz

za 3 hodiny

Počet dosiahnutých kreditov

Kurz momentálne NIE JE kreditovaný v žiadnej komore.

Cieľová skupina

Kurz je určený lekárom, uvádza ich do problematiky ochrany osobných údajov v zdravotníctve a na praktických príkladoch poukazuje na konkrétne situácie v ambulanciách, s ktorými sa lekári môžu stretnúť a odporúča, ako na ne reagovať.

Predpokladané vstupné vedomosti

Z hľadiska efektívneho absolvovania kurzu sa vyžadujú základy práce s počítačom a internetom.

Vzdelávacie ciele

1. Prečo je potrebné chrániť osobné údaje pacienta?

2. Vzťahuje sa GDPR aj na lekárov - zamestnancov?

3. Kto je zodpovedný za dodržiavanie pravidiel GDPR?

4. Ktoré základné pojmy musí lekár ovládať?

5. Čo sú to osobitné kategórie osobných údajov a čo to pre lekára znamená?

6. Prečo lekár môže pracovať s údajmi osobitnej kategórie?