KURZ
049

Názov kurzu

GDPR II. - Zásady: Aplikácia kľúčových zásad GDPR nevyhnutných pre bezpečný postup lekára v praxi

Popis

V súvislosti s ochranou osobných údajov sa otvárajú aj otázky, či môže lekár pacientov oslovovať v čakárni menom a priezviskom, či má dať pacientovi podpisovať súhlas so spracúvaním osobných údajov, aký je rozdiel medzi súhlasom so spracovaním osobných údajov a informovaným súhlasom, môže s pacientom konzultovať zdravotný stav telefonicky alebo e-mailom, kto je vlastne zodpovedný za chyby? Častokrát lekárov kontaktujú rodinní príslušníci pacientov v súvislosti s konzultáciou ich zdravotného stavu, prípadne lekárov kontaktujú televízne, rozhlasové médiá, aby sa vyjadrili ku kauzám, postupom v ambulanciách alebo nemocnici. Ešte bežnejšia je situácia, kedy lekárovi príde žiadosť o poskytnutie informácií zo súdu, orgánu činnom v trestnom konaní (napr. vyšetrovateľ, prokurátor). Rovnako sa na údaje o zdravotnom stave pacientov dopytujú príslušné úrady verejného zdravotníctva, úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, poisťovne.

Cieľom tohto druhého kurzu zo série kurzov týkajúcich sa GDPR bude postupné zodpovedanie vyššie načrtnutých otázok a postupné oboznámenie lekárov so základnými zásadami nového Nariadenia GDPR. V rámci každej zásady sú uvedené aj praktické príklady, s ktorými sa lekári môžu stretnúť v praxi, spolu s odporúčaniami, ako sa s nimi vysporiadať.

Zvládnete kurz

za 3 hodiny

Počet dosiahnutých kreditov

Kurz momentálne NIE JE kreditovaný v žiadnej komore.

Cieľová skupina

Kurz je určený lekárom, ktorých oboznamuje so základnými zásadami nového Nariadenia GDPR a ich aplikáciou v praxi na praktických príkladoch.

Predpokladané vstupné vedomosti

Z hľadiska efektívneho absolvovania kurzu sa vyžadujú základy práce s počítačom a internetom.

Vzdelávacie ciele

1. Aké zásady musia lekári pri práci s osobnými údajmi dodržiavať?

2. Aké je praktické prepojenie zásad s praxou v ambulanciách?

3. Aké sú najbežnejšie účely spracovania osobných údajov v ambulanciách?

4. Na akých právnych základoch zvyčajne lekári spracúvajú osobné údaje pacientov?

5. Ako správne vykonávať opravy v zdravotnej dokumentácii?

6. Do kedy je potrebné uchovávať zdravotnú dokumentáciu?

7. Môže lekár informovať blízkych o zdravotnom stave pacienta?

8. Aké je správne sprístupňovanie a poskytovanie osobných údajov pacientov?

9. Kto je zodpovedný za dodržiavanie pravidiel ochrany osobných údajov?