KURZ
050

Názov kurzu

GDPR III. - Povinnosti: Katalóg povinností ambulancie pre správne dodržiavanie GDPR

Popis

Nariadenie GDPR pre ambulancie prináša nové povinnosti, s ktoré je potrebné zabezpečiť. Rovnako je potrebné zabezpečiť implementáciu postupov v ambulanciách pri vybavovaní žiadosti od pacientov alebo v prípade nahlasovaní bezpečnostných incidentov. Niektoré povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov už vyplývali aj zo staršej legislatívy, avšak mnohí poskytovatelia im nevenovali dostatočnú pozornosť. Cieľom tohto kurzu bude zhrnutie najpodstatnejších povinností ambulancii a lekárov a rovnako oboznámenie sa s odporúčaniami ako postupovať pri práci s osobnými údajmi tak, aby nedošlo k právnemu ohrozeniu lekára alebo jeho zamestnávateľa.

Tento kurz môžte bezplatne absolvovať vďaka spoločnej podpore zo strany spoločnosti TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o. a spoločnosti Theramex Slovakia s.r.o.

Zvládnete kurz

za 3 hodiny

Počet dosiahnutých kreditov

2

Kurz je kreditovaný: Slovenská lekárska komora

Cieľová skupina

Kurz je určený lekárom.

Predpokladané vstupné vedomosti

Z hľadiska efektívneho absolvovania kurzu sa vyžadujú základy práce s počítačom a internetom.

Vzdelávacie ciele

Absolvovaním kurzu sa dozviete:

1. Aké údaje je lekár povinný oznámiť svojim pacientom pred poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

2. Odporúčaný postup pri vybavovaní žiadosti od pacientov.

3. Ako postupovať pri porušení zabezpečenia osobných údajov, oznamovacia povinnosť pacientovi a Úradu na ochranu osobných údajov.

4. Ako viesť záznamy o spracovateľských činnostiach.

5. Bezpečnostné zásady pri obsluhe IT zariadení.

6. Stručné informácie k povinnosti vykonať posúdenie vplyvu, predbežnú konzultáciu s úradom, stanovenie zodpovednej osoby a ďalšie.