KURZ
050

Názov kurzu

GDPR III. - Povinnosti: Katalóg povinností ambulancie pre správne dodržiavanie GDPR

Popis

Nariadenie GDPR pre ambulancie prináša nové povinnosti, ktoré je potrebné zabezpečiť. Rovnako je potrebné zabezpečiť implementáciu postupov v ambulanciách pri vybavovaní žiadostí od pacientov alebo v prípade nahlasovaní bezpečnostných incidentov. Niektoré povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov už vyplývali aj zo staršej legislatívy, avšak mnohí poskytovatelia im nevenovali dostatočnú pozornosť. Cieľom tohto kurzu bude zhrnutie najpodstatnejších povinností ambulancií a lekárov a rovnako oboznámenie sa s odporúčaniami, ako postupovať pri práci s osobnými údajmi tak, aby nedošlo k právnemu ohrozeniu lekára alebo jeho zamestnávateľa.

Zvládnete kurz

za 3 hodiny

Počet dosiahnutých kreditov

Kurz momentálne NIE JE kreditovaný v žiadnej komore.

Cieľová skupina

Kurz je určený lekárom.

Predpokladané vstupné vedomosti

Z hľadiska efektívneho absolvovania kurzu sa vyžadujú základy práce s počítačom a internetom.

Vzdelávacie ciele

1. Aké údaje je lekár povinný oznámiť svojim pacientom pred poskytovaním zdravotnej starostlivosti?

2. Aký je odporúčaný postup pri vybavovaní žiadostí od pacientov?

3. Ako postupovať pri porušení zabezpečenia osobných údajov (oznamovacia povinnosť pacientovi a Úradu na ochranu osobných údajov)?

4. Ako viesť záznamy o spracovateľských činnostiach?

5. Aké sú bezpečnostné zásady pri obsluhe IT zariadení?

6. Stručné informácie k povinnosti vykonať posúdenie vplyvu, predbežnú konzultáciu s úradom, stanovenie zodpovednej osoby a ďalšie.