KURZ
051

Názov kurzu

GDPR IV. - Odporúčania: Bezpečnostné opatrenia ambulancie pri GDPR - ako sa vyhýbať rizikám

Popis

Ochrana osobných údajov v ambulanciách neznemená len vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie, ktorú si založíte do „šuflíka“. V prípade, ak máte v ambulancii nastavené pravidlá ochrany osobných údajov je nevyhnutné ich dodržiavať. Dodržiavanie týchto pravidiel je potrebné, aby zabezpečil poskytovateľ zdravotnej starostlivosti alebo ním poverená osoba za túto činnosť zodpovedná. Je preto nevyhnutné, aby zamestnanci, či už na pozícii lekára alebo sestry vedeli ako majú bezpečne pracovať s dokumentmi obsahujúcimi osobné údaje (lekárske správy, zdravotná dokumentácia), ale aj s počítačom alebo iným elektronickým zariadením, s ktorým by pri nesprávnej manipulácii mohlo dôjsť k úniku alebo strate osobných údajov. O povinnostiach ako bezpečne spracúvať osobné údaje je potrebné zamestnancov poučiť a takéto poučenie opakovať v pravidelných intervaloch, aby poskytovateľ skutočne zabezpečil dodržiavanie pravidiel v ambulancii. Cieľom tohto posledného kurzu zo série kurzov týkajúcich sa GDPR je vymedzenie postupov pre zamestnancov v prípade dopytov od pacientov a rovnako poučenie zamestnancov o tom, ako manipulovať s dokumentmi obsahujúcimi osobné údaje, ako chrániť počítač, priestory ambulancie, ako aj stanovenie pravidiel, ktoré je nevyhnutné v ambulancii dodržiavať, aby spracovanie osobných údajov bolo bezpečné aj po technickej stránke.

Tento kurz môžte bezplatne absolvovať vďaka spoločnej podpore zo strany spoločnosti TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o. a spoločnosti Theramex Slovakia s.r.o.

Zvládnete kurz

za 3 hodiny

Počet dosiahnutých kreditov

2

Kurz je kreditovaný: Slovenská lekárska komora

Cieľová skupina

Kurz je určený lekárom.

Predpokladané vstupné vedomosti

Z hľadiska efektívneho absolvovania kurzu sa vyžadujú základy práce s počítačom a internetom.

Vzdelávacie ciele

Absolvovaním kurzu sa dozviete:

1. Ako postupovať v prípade žiadosti pacienta o poskytnutie informácii k ochrane osobných údajov.

2. Aké majú pacienti práva a ako ich zamestnanci majú vybaviť.

3. Povinnosti zamestnancov pri práci s osobnými údajmi pacientov.

4. Práva zamestnanca ako oprávnenej osoby pri spracúvaní osobných údajov.

5. Zodpovednosť za porušenie práv a povinností zamestnancov.

6. Desatoro pre ochranu osobných údajov podľa GDPR pre zamestnancov ambulancie.