KURZ
802

Názov kurzu

Informovaný súhlas lekár / určený študentom

Popis

Cieľom kurzu "Informovaný súhlas" je zabezpečiť správne pochopenie obsahu povinnosti informovaného súhlasu, správne aplikovanie príslušných zákonných ustanovení v medicínskej praxi a sprostredkovať lekárom súbor pravidiel, na základe ktorých budú schopní zabezpečovať splnenie podmienok, ktoré zákon pred poskytnutím zdravotnej starostlivosti vyžaduje.

Kurz stanovuje správny postup lekárov pri informovaní pacienta (z právneho, etického a psychologického pohľadu) a upozorňuje na možné dôsledky, prípadne nároky pacienta pri nerešpektovaní jeho vôle.

Lekár by po absolvovaní kurzu mal vedieť v praxi postupovať tak, aby prostredníctvom správneho aplikovania informovaného súhlasu chránil nielen pacienta, ale aj poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a seba samotného pre rizikom žalôb na náhradu škody, či nemajetkovej ujmy zo strany pacienta.

Zvládnete kurz

Cieľová skupina

Kurz je určený študentom.

Predpokladané vstupné vedomosti

Z hľadiska efektívneho absolvovania kurzu sa vyžadujú základy práce s počítačom a internetom.

Vzdelávacie ciele

Absolvovaním tohto kurzu sa dozviete:

1. Čo je informovaný súhlas?

2. Čo je poučenie a ako správne poučiť pacienta?

3. Kedy sa informovaný súhlas nevyžaduje?

4. Aké náležitosti má mať správne poskytnuté poučenie a informovaný súhlas?

5. Kto dáva súhlas na poskytnutie zdravotnej starostlivosti?