KURZ
804

Názov kurzu

Povinná mlčanlivosť sestry / určený študentom

Popis

Problematika ochrany súkromia pacienta sa v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti skloňuje čoraz častejšie. Všetci vnímame, že ide o hodnotu hodnú ochrany, zvlášť vo vzťahu čo k pacientovi. Čo si pod ochranou súkromia pacienta máme predstaviť? Ochrana súkromia pacienta pozostáva z niekoľkých častí. Okrem informovaného súhlasu, náležitého nakladania so zdravotnou dokumentáciou, je kľúčovou povinnosťou zdravotníckeho pracovníka POVINNÁ MLČANLIVOSŤ. Predmetom kurzu je v prvom rade vysvetlenie dôležitosti dôvery medzi zdravotníckym pracovníkom a pacientom s dôrazom na silný morálny aspekt tejto povinnosti, ďalej analýza rôznych aspektov ochrany súkromia pacienta.

Následne by ma mal účastník kurzu dozvedieť, aké je právne zakotvenie tejto povinnosti v právnom poriadku Slovenskej republiky, predovšetkým kto je povinný dodržiavať povinnú mlčanlivosť, v akom rozsahu a aké výnimky z tejto povinnosti zákon pripúšťa. Napokon si účastníci vzdelávania na otázkach a úlohách precvičia riešenia konkrétnych situácií.

Cieľom vzdelávania je objasniť účastníkovi význam a konotácie tejto povinnosti v kontexte ochrany súkromia pacienta a poskytnúť praktický návod, ako riešiť úskalia komunikácie s orgánmi verejnej moci, nadriadenými, pacientom, jeho príbuznými či médiami.

Zvládnete kurz

Cieľová skupina

Kurz je určený študentom.

Predpokladané vstupné vedomosti

Z hľadiska efektívneho absolvovania kurzu sa vyžadujú základné zručnosti práce s počítačom a internetom.

Vzdelávacie ciele

  • ochrana súkromia pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
  • povinná mlčanlivosť – jej rozsah, povinné subjekty
  • výnimky z povinnej mlčanlivosti
  • osobitné situácie (prípady) zverejnenia informácií o zdravotnom stave
  • následky porušenia povinnej mlčanlivosti
  • zdravotnícky pracovník v súdnom konaní
  • schéma právnych predpisov upravujúcich povinnú mlčanlivosť