KURZ
807

Názov kurzu

Korupcia a darovanie / určený študentom

Popis

Medzi pacientmi a zdravotníckymi pracovníkmi existujú situácie v ktorých pacient zdravotníckemu pracovníkovi chce prejaviť vďačnosť a preto mu dáva pozornosť, či niekedy aj hodnotnejší dar. V praxi sa žiaľ objavujú aj prípady, kedy sa pacient poskytnutím nejakej výhody snaží od zdravotníckeho pracovníka získať výhodu, na ktorú by inak nemal nárok. Žiaľ sú verejnosti známe aj korupčné kauzy charakteristické tým, že si takéto plnenie – úplatok od pacienta vyžiadal samotný zdravotnícky pracovník.

Právna úprava zakazuje uplácanie a zneužívanie svojho postavenia na získanie neoprávnenej výhody. Máme právnu úpravu zákazu korupcie chápať tak, že každá pozornosť/dar odovzdaná zdravotníckemu pracovníkovi je zakázaná? Aký je rozdiel medzi dovoleným darom a zakázaným úplatkom?

Korupcia ako celospoločenský problém nie je jednotne definovaná, no vo všeobecnosti ju možno charakterizovať ako protiprávne zneužitie postavenia, funkcie alebo zverenej moci s cieľom získania určitej peňažnej alebo nepeňažnej výhody , na ktorú za normálnych okolností nárok nie je. Zahŕňa skutky ako prijímanie úplatku, podplácanie, nepriamu korupciu, volebnú korupciu a i.

Hranica medzi darom a úplatkom je tenká. Rozlišovanie medzi darom a úplatkom vyžaduje určitý cit. Zdravotnícki pracovníci musia byť prijímaní darov opatrní, pretože ich konanie môže od určitého momentu vykazovať trestnoprávny rozmer. To nakoniec platí aj pre pacientov, nakoľko trestným nie je len prijímanie úplatku, ale aj jeho poskytovanie.

Zvládnete kurz

Cieľová skupina

Kurz je určený študentom.

Predpokladané vstupné vedomosti

Z hľadiska efektívneho absolvovania kurzu sa vyžadujú základné zručnosti pri práci s počítačom a internetom.

Vzdelávacie ciele

Absolvovaním tohto kurzu sa dozviete:

1. Je darovanie zo strany pacienta zdravotníckemu pracovníkovi / poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti prípustné?

2. Aké dary sú dovolené? Aká je nadväznosť darov na zdravotnú starostlivosť hradenú z verejného zdravotného poistenia?

3. Čo je úplatok?

4. Aký je rozdiel medzi darom a úplatkom?

5. Aké sú následky korupčného správania pre zdravotníckeho pracovníka?

6. Môže zdravotnícky pracovník vykonávať svoje povolanie po odsúdení za niektorý z trestných činov korupcie?

7. Ako po odsúdení opätovne získať bezúhonnosť?