KURZ
016

Názov kurzu

Právna zodpovednosť v praxi psychológa

Druhy právnej zodpovednosti vyskytujúce sa v praxi psychológa, základné práva a povinnosti psychológa

Popis

V poslednej dobe sa čoraz viac objavujú prípady podávania sťažností, žalôb či trestných oznámení na zdravotníckych pracovníkov. Vo všeobecnosti sa dá konštatovať, že rastie neistota posyktovateľov zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych pracovníkov. Jedným z podstatných faktorov, ktorý môže pôsobiť “blahodárne” na danú situáciu je získanie základnej orientácie vo vlastných právach a povinnostiach. To prispieva k možnosti zaistiť jasné nastavenie podmienok na začiatku spolupráce s rešpektom k pacientovej autonómii a požiadavkám/výhradám, taktiež prevenciu pred nejasnosťami a konfliktnými situáciami ale aj prípavu “krízových” riešení. I keď sa to na prvý pohľad nezdá, daná situácia sa dotýka aj činnosti psychológov napriek špecifickej povahe ich práce v porovnaní s inými zdravotníckymi pracovníkmi. Avšak do popredia vystupujú skôr otázky spojené s ochranou súkromia pacientov (ako aj osôb z ich okolia) a inými druhmi zodpovedností (občianskoprávna, administratívnoprávna, disciplinárna či pracovnoprávna zodpovednosť). Kurz “Právna zodpovednosť v praxi psychológa” prehľadne vysvetľuje druhy právnej zodpovednosti, postavenie psychológa v rámci zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a vymedzuje základné práva a povinnosti, ktoré podľa zákona psychológ má.

Tento kurz je kreditovaný Slovenskou komorou psychológov.

Zvládnete kurz

za 3 hodiny

Počet dosiahnutých kreditov

3

Cieľová skupina

Kurz je určený psychológom.

Predpokladané vstupné vedomosti

Z hľadiska efektívneho absolvovania kurzu sa vyžadujú základné zručnosti pri práci s počítačom a internetom.

Vzdelávacie ciele

  • vymedzenie druhov právnej zodpovednosti, ktoré sa najviac dotýkajú práce psychológa
  • získanie základného a zásadného prehľadu o právach a povinnostiach psychológa pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti