KURZ
023

Názov kurzu

Informovaný súhlas v praxi iného zdravotníckeho pracovníka

Informovaný súhlas v praxi iného zdravotníckeho pracovníka - základné východiská a princípy inštutútu, osobitné/extrémne situácie (nespôsobilí pacienti/deti/starší pacienti)

Popis

Cieľom kurzu "Informovaný súhlas" je zabezpečiť správne pochopenie obsahu povinnosti informovaného súhlasu a správne aplikovanie príslušných zákonných ustanovení v medicínskej praxi a sprostredkovať iným zdravotníckym pracovníkom súbor pravidiel, na základe ktorých budú schopní zabezpečovať splnenie podmienok, ktoré zákon pred poskytnutím zdravotnej starostlivosti vyžaduje.

Kurz stanovuje správny postup zdravotníckeho personálu pri informovaní pacienta (z právneho, etického a psychologického pohľadu) a upozorňuje na možné dôsledky, prípadne nároky pacienta pri nerešpektovaní jeho vôle.

Zdravotnícky pracovník by po absolvovaní kurzu mal vedieť v praxi postupovať tak, aby prostredníctvom správneho aplikovania informovaného súhlasu chránil nielen pacienta, ale aj poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a seba samotného.

Tento kurz je akceptovaný a kreditovaný Slovenskou komorou iných zdravotníckych pracovníkov a Slovenskou komorou medicínsko-technických pracovníkov.

Zvládnete kurz

za 3 hodiny

Počet dosiahnutých kreditov

2

Cieľová skupina

Kurz je určený iným zdravotníckym pracovníkom - klinickým logopédom, liečebným pedagógom, laboratórnym diagnostikom, klinickým fyzikom a zdravotníckym pracovníkom registrovaných v Slovenskej komore medicínsko-technických pracovníkov.

Predpokladané vstupné vedomosti

Z hľadiska efektívneho absolvovania kurzu sa vyžadujú základy práce s počítačom a internetom.

Vzdelávacie ciele

  • autonómia pacienta, jej dôsledky pre realitu zdravotníckej praxe
  • riešenie osobitných situácií, kedy pacient z rôznych dôvodov odmieta dať súhlas, pričom neposkytnutie zdravotnej starostlivosti ho vystavuje riziku smrti alebo vážneho poškodenia jeho zdravia
  • vysvetlenie zásad, na ktorých je budovaný informovaný súhlas, rozdelenie subjektov a ich postavenia v procese získavania informovaného súhlasu, formy súhlasu, jeho náležitosti a upozornenie na riziká, ktoré sa najviac prejavujú v praxi v nadväznosti na prax iného zdravotníckeho pracovníka
  • rozhodovanie o zdravotnej starostlivosti pri nespôsobilých pacientoch (neplnoletí, či zbavení spôsobilosti)
  • oboznámenie sa so základnými znakmi efektívnej komunikácie
  • techniky zvládania agresívneho pacienta v procese informovania, špecifiká komunikácie s detským pacientom a starým človekom.