KURZ
034

Názov kurzu

Reklama v lekárni

Reklama v lekárni: aké sú zákonné pravidlá a riziká reklamy liekov, zdravotníckych pomôcok a výživových doplnkov?

Popis

Lieková legislatíva je na území Slovenskej republiky pomerne prísna, nehovoriac o téme tohto kurzu – reklame liekov. Zaujímavosťou je, že reklama je regulovaná len voči liekom, nie voči zdravotníckym pomôckam a dietetickým potravinám. Reklama liekov v rámci zákona o liekoch zahŕňa „akúkoľvek formu podomového informovania, agitačnú činnosť alebo podnecovanie smerujúce k podpore predpisovania, vydávania, predaja alebo spotreby liekov“. Legislatívny rámec podmienky reklamy liekov upravuje zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zákon č. 147/2001 Z.z. o reklame. Okrem toho sa reklama riadi aj ustanoveniami smernice 2001/83/ES.

Kontrolu dodržiavania všetkých podmienok, za ktorých lieky môžu byť reklamované, má na starosti Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL), ktorý môže uložiť pokutu až do výšky vyše 663tisíc EUR.

Tento kurz po jeho absolvovaní ponúka široký rozhľad v „právnych vodách“ regulácie reklamy liekov. Povieme si, aká reklama je zakázaná a aká reklama je naopak dovolená, či je poskytovanie vzoriek liekov považované za reklamu, či lekársky predpis môže reklamovať lieky, pri ktorých druhoch liekov je reklama dovolená a podobne.

Zvládnete kurz

za 3 hodiny

Počet dosiahnutých kreditov

2

Kurz je kreditovaný: Slovenská lekárnická komora, Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov.

Cieľová skupina

Kurz je určený lekárnikom a farmaceutickým laborantom, ktorí túžia spoznať „tajné zákutia“ reklamy liekov z každého uhla.

Predpokladané vstupné vedomosti

Z hľadiska efektívneho absolvovania kurzu sa vyžadujú základy práce s počítačom a internetom.

Vzdelávacie ciele

Absolvovaním tohto kurzu sa dozviete:

1. Aký je legislatívny rámec reklamy liekov na Slovensku?

2. Čo je absolútne vylúčené pri reklame?

3. Aké formálne znaky musí reklama spĺňať?

4. Ako môže byť „zlá“ reklama sankcionovaná a koho možno za takúto reklamu „pokutovať“?

5. Čo nemožno považovať za reklamu?

6. Aká reklama je dovolená?

7. Aká reklama je zakázaná?